TTT4200 - Radioteknikk, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 25/100 C
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Trådløse kommunikasjonssystemer, radiobølger, antenner, transmisjonslinjer, tilpasningskretser, mottaker- og senderforsterkere, støy og forvrengning. Eksempler på eksisterende radiosystemer.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en systemmessig oversikt over viktige komponenter som inngår i "fysisk lag" i ulike radiosystemer. Studentene skal lære hvordan signalet behandles i systemets hovedkomponenter fra "sender" til "mottaker", og hvordan disse systemkomponentene virker og samvirker. Emnet gir også en første innføring i grunnlaget for analyse og konstruksjon av utvalgte radiosystemkomponenter. Laboratorieøvinger skal gi eksempler på slike komponenter.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å

Kunnskaper:
- forstå trådløse kommunikasjonssystemer.
- forstå radiobølger, antenner, transmisjonslinjer.
- forstå tilpasningskretser, to- og n-port parametere (S, Z, Y etc).
- forstå virkningen av støy og forvrengning i kommunikasjonssystemer.
- beregne tilpasningskretser, mottaker- og senderforsterkere.
- beregne grunnleggende egenskaper til trådløse kommunikasjonssystemer.

Ferdigheter:
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, elektroniske kretser, elektromagnetisme og bølgeforplantning sammen med ny teori til å løse praktiske problemstillinger innen Trådløse kommunikasjonssystemer.
- utføre målinger i laboratoriet med utstyr som RF/mikrobølge nettverksanalysator, mikrobølgegeneratorer og spektrumsanalysatorer.
- utføre enkle simuleringer av RF kretser til kommunikasjonssystem.

Generell kompetanse:
- samarbeide rundt løsning av praktiske simuleringer og laboratorieoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjent ordinære øvinger, laboratorie- og DAK øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab. Øvinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og semesterprøve 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Semesterprøven teller kun i positiv retning; hvis semesterprøven gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100 %).
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D.M. Pozar: Microwave and RF Design of Wireless Systems, John Wiley og Sons Inc, 2001.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 25/100 C
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.