TS200516 - Teori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Vitenskapsteori, Årsaksforklaringer/formålsforklaringer, Forskningsprosessen, Forskningsetikk, Forskningsdesign

Hvordan kvalitative og kvantitative metoder har et komplimentert forhold til hverandre.

Problemformulering

Operasjonalisering og måling

Formelle krav til utforming av mål (validering)

Datainnsamling (observasjon, intervju og surveyundersøkelser)

Kvantitativ analyse (beskrivende statistikk, krysstabeller, korrelasjons- og regresjonsanalyse)

Kvalitetssikring, reliabilitet- og validitetskrav

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Ha tilegnet seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetoder knyttet til økonomisk-administrative problemer

Ha innsikt i hovedprinsippene for kvalitative og kvantitative analyser

Ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger

Ha kunnskap om presentasjon og rapportering av forskningsresultat

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kunne gjennomføre et enkelt, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kunne reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng

Kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv

Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppeøvinger 

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

72 timers hjemmeeksamen som kan løses i grupper på inntil tre studenter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
28.11.2017

Innlevering
01.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.