TPK4128 - Industriell mekatronikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i mekatronikk for industrielle produksjonssystemer. Dette omfatter oppbygging og programmering av PLS og andre industrielle datasystemer,innebygde datasystemer, industrielle bussystemer, grensesnitt og dataprotokoller. Videre presenteres sensorer, aktuatorer, kraftforsyninger, motorstyringer, pneumatikk og hydraulikk, og det gis en innføring i bruk av redundans. Studentene gis praktiske ferdigheter gjennom laboratorieøvinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi kunnskap om: Design og programmering av PLS, en-korts datamaskiner og andre datasystemer for bruk i innebygde- og industrielle datasystemer, samt generelt i mekatronikk. Metoder for sammenkobling av enheter ved bruk av nettverk, bussystemer og elektronikk. Spesifikasjon og bruk av grensesnitt og protokoller. Virkemåte og funksjonsbeskrivelse av sensorer, aktuatorer, kraftforsyninger og motorstyringer.

Ferdigheter:
Emnet skal gi ferdigheter i: Design, implementering og programmering av PLS-systemer og en-korts datamaskiner med datanettverk, sensorer og aktuatorer.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi kompetanse på industrielle og innebygde datasystemer, PLS-systemer og og mekatronikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver individuelt og i grupper. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

2/3 av laboratorieoppgavene/øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semester- og øvingsoppgaver som teller 30 % samt skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak av emnet må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4101 3.0 01.09.2017
TTK4235 3.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.