TFY4345 - Klassisk mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Føringer og generaliserte koordinater. Virtuelle forskyvninger, Lagranges ligninger. Variasjonsregning, Hamiltons prinsipp. Lagrangefunksjon for partikkel i elektromagnetisk felt. Bevegelseskonstanter og symmetriegenskaper. Virialteoremet. Sentrale krefter, spredning i sentralfelt. Litt om stive legemers kinematikk og dynamikk. Spesiell relativitetsteori. Normalkoordinater. Hamiltons ligninger. Kanoniske transformasjoner.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:
- Forklare nytten av å utnytte symmetrier og bevaringslover i fysiske systemer samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger. Dette inkluderer roterende og oscillerende systemer.
- Kjenne til ulike problemløsningsstrategier innenfor mekanikk samt vurdere hvilken av disse strategiene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt problem.
- Forstå det fysiske prinsippet bak utledningen av Lagrange's og Hamilton's likninger samt fordelene med disse formuleringene.
- Presentere de grunnleggende prinsippene i spesiell relativitetsteori og kunne bruke Lorentztransformasjoner samt 4-vektor formalisme i konkrete beregninger som for eksempel partikkelkollisjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og obligatorisk øving. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan eksamen gis kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

H. Goldstein, C. Poole and J. Safko: Classical Mechanics, 3. utgave 2002. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4145 7.5 01.09.2009

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Skriftlig eksamen 100/100 C 16.05.2015 09:00 Storhall del 2
Sommer Skriftlig eksamen 100/100 C
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.