TFY4215 - Innføring i kvantefysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Innføring i kvantemekanikk. Schrödingerlikning. Kvantemekaniske postulat.
Partikkel i boks og i brønnpotensial.
Harmonisk oscillator. Ein-dimensjonal spreiing. Dreieimpuls. Hydrogenatomet.

Læringsmål

Studenten skal:
- kjenne til hovedtrekka i historikken rundt utviklinga av kvantemekanikken,
- meistre sentrale omgrep som operatorar, eigenfunksjonar, eigenverdiar og Schrödingerlikninga, og vite korleis dei inngår i den kvantemekaniske teorien,
- lære korleis ein kan formulere teorien ved hjelp av eit sett med grunnpostulat og sentrale teorem, der utvikling i eigenfunksjonar, stasjonære og ikkje-stasjonære tilstandar og kompatible observable og simultane eigenfunksjonar spelar ei sentral rolle,
- lære å bruke formalismen, først på enkle eindimensjonale system som potensialbrønnar, harmonisk oscillator og spreiing i ein dimensjon, seinare på tredimensjonale system, t.d.
treedimensjonal oscillator og hydrogenatomet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og øvingar. Obligatoriske øvingar. Ved kontinuasjonseksamen kan skriftleg eksamen bli endra til munnleg eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

P.C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir 2000. B.H. Bransden & C.J. Joachain: Quantum Mechanics, Prentice Hall, 2nd edition, 2000. Forelesingsnotat. D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, 2nd endition.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY1006 7.5 01.09.2008
SIF4048 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår Skriftlig eksamen 100/100 C 02.06.2016 09:00 Møterom 8 , K3 , R D1-102 Datasal , Møterom 1C , C
Sommer Skriftlig eksamen 100/100 C
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.