TET4115 - Elektriske kraftsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av kraftsystemets oppførsel i normal drift og ved feil (symmetriske og usymmetriske feil/kortslutninger, herunder grunnlag for innstilling av vern mot slike feil). Det skal gi forståelse av modellering av generatorer, transformatorer og kraftlinjer for stasjonære systemanalyser. Emnet skal også gi forståelse for formulering og bruk av optimal lastflyt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten forstå
- metoder for analyse av elkraftsystemer i stasjonær drift og i feilsituasjoner,
- prinsippene for ordinær lastflyt og optimal lastflyt,
- prinsippene for modellering og analyse av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil,
- den matematiske beskrivelsen og bruk av symmetriske komponenter,
- modellering av generatorer, transformatorer, linjer og kabler i positiv-, negativ-og nullsystemet basert på fysikalske modeller,
- betydning av ulike former for driftsjording
- grunnleggende prinsipper for vern i kraftsystemet.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- etablere og bruke knutepunktsadmittans og impedansmatriser for modellering og analyse av større kraftnett,
- formulere, etablere og løse likninger for ordinær lastflyt og DC lastflyt,
- bruke simuleringsverktøy for ordinær lastflyt og optimal lastflyt,
- formulere og bruke optimal lastflyt,
- modellere generatorer, transformatorer, linjer og kabler i
positivt-, negativt- og nullsystemet som utgangspunkt for analyse av symmetriske og usymmetriske feil,
- gjennomføre analyser av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å arbeide selvstendig og i grupper samt å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. I tillegg obligatorisk laboratorieoppgave og obligatorisk prosjektoppgave. Emnet undervises på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Øvinger
  • Prosjektarbeid med rapport og presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og kompendium (Engelsk).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1020 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.12.2016 09:00 Møterom 8 , R D1-102 Datasal , D3
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.