TBYG2005 - Vegbygging og geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Vegbygging:
Grunnprinsipp for bygging og dimensjonering av veger og gater. Underbygningsarbeid. Den norske dimensjoneringstabell. Komprimering. Drenering. Vegbyggingsmaterialer. Anvendelse av vegnormalen N200 Vegbygging. Laboratorieundersøkelser. Geometrisk utforming av veger og gater. Linjeberegning og tverrprofilutforming. Bakgrunn for og
anvendelse av vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Mengdeberegning. Innføring i DAK/vegprosjektering i Novapointsystemet.

Geomatikk:
Geodetisk grunnlag for oppmåling og kartlegging. Instrumentlære: Nivellerkikkert, teodolitt, totalstasjon. Målelære: Vinkelmåling, høydemåling og avstandsmåling, knyttet til beregninger for enkeltpunktmåling, polygonmåling i tunnel, høydemåling, detaljmåling, utsettingsarbeider og tunnelmåling.
GNSS. Maskinstyring. Orientering om norske kartverk og oppmåling i offentlig regi.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Vegbygging:

Kandidaten skal kjenne til bakgrunnen for bestemmelsene i vegnormalene N100 og N200, og ha grunnleggende kunnskap om prinsippet for geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater. Kandidaten skal kjenne til oppbyggingen av digitale veg og terrengmodeller, og anvendelsen av dette i et EDB-basert vegprosjekteringssystem.

 

Geomatikk:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om instrumenter og målemetoder hvor nivellerkikkert, totalstasjon og GNSS-utstyr anvendes. Kandidaten skal kjenne til de mest vanlige manuelle og databaserte beregnings- og tegnemetoder som anvendes.

Kandidaten skal kjenne til ulike standarder for geografisk informasjon, og hvordan slike data kan overføres mellom ulike datasystem. Kandidaten skal kjenne til metoder for kvalitetsvurdering av utførte målinger.

 

FERDIGHETER

Vegbygging:

Kandidaten skal kunne dimensjonere og konstruere veger og gater i henhold til gjeldende krav til materialer, linjeføring, miljø og estetikk. Ved bruk av EDB-verktøy skal kandidaten kunne foreta en enkel prosjektering av en vegstrekning, med hovedvekt på terrengtilpasning, linjeføring og mengdeberegning. Kandidaten skal kunne framstille plan- og profiltegninger.

 

Geomatikk:

Kandidaten skal kunne utføre ingeniørfaglige måleoppgaver ved bruk av

nivellerkikkert, totalstasjon og GNSS-utstyr, og kunne viderebehandle dette ved bruk av EDB-verktøy.

Kandidaten skal kunne anvende EDB-verktøy til framstilling av kart og digitale terrengmodeller. Kandidaten skal gjennom praktiske oppgaver kunne utveksle geografisk informasjon mellom ulike datasystem.

 

GENERELL KOMPETANSE

Vegbygging og geomatikk:

Kandidaten skal ha gode ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, oppmåling, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesninger. Storgruppeinndelt undervisning i DAK-prosjektering på datasal. Øvinger både i gruppe og individuell. Praktiske øvelser i lab og felt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske feltøvelser - geomatikk
  • Obligatorisk labøvelse - vegbygging
  • Obligatoriske øvinger - vegbygging
  • Obligatoriske øvinger - geomatikk

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger - geomatikk.

Obligatoriske øvinger - vegbygging

Obligatorisk labøvelse - vegbygging

Obligatorisk feltøvelse - vegbygging

 

Kontinuasjonseksamen i geomatikk, deleksamen 1, arrangeres i mai/juni.

Kontinuasjonseksamen i vegbygging, deleksamen 2, arrangeres i oktober.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Tillatte hjelpemidler til begge skriftlige eksamener: Bestemt enkel kalkulator - en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Vegbygging: Statens vegvesens håndbøker N200 Vegbygging, N100 Veg- og gateutforming, V120 Premisser for geometrisk linjeføring. Internt HiST-notat: «Vegbygging» Vianova: Høgskolemateriell i Novapoint Geomatikk: Skogseth og Norberg: «Grunnleggende landmåling», Gyldendal, 3. utg. 2014. J. Larsen: «Geomatikkboka 1 og 2», Byggesaken.no Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 14.12.2017 15:00 D2
Høst UTS Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 10.10.2017 09:00 KA-EU206
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.