PSYPRO4111 - Psykologiens metodologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i vitenskapelig metode og dens bruk i psykologisk forskning. Mer spesifikt, vil emnet ta for seg grunnleggende temaer innen både kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Temaene, i både kvantitativ og kvalitativ tilnærming, vil bli knyttet til hele forskningsprosessen herunder generering av forskningsideer, forskningsdesign (eksperimenter, kvalitativ design etc.), datainnsamling (utvelging, design av intervju/spørreskjema etc.), dataanalyse (deskriptiv statistikk, bivariate analyser, koding og kategorisering av tekstdata etc.), rapportering samt etiske spørsmål i forbindelse med forskning.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studentene har utviklet grunnleggende forståelse for og fortrolighet med den vitenskapelige tankegangen, begrepsbruken og framgangsmåten innen både kvalitativ og kvantitativ forskning i psykologi.

Ferdighetsmål:
Studenten kan vurdere/forstå både kvalitative og kvantitative vitenskapelige arbeider som omhandler ulike temaer innen psykologi.

Generell kompetanse
Studenten har utviklet evnen til å anvende metodiske begrep i analyser av ulike typer kunnskap og formidle dette skriftlig.
(hverdags-, forskningsbasert etc.).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, øvinger, kollokvier.
Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1001 7.5 01.09.2011
PSY1011 7.5 01.09.2011
SOS1002 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 19.12.2017 15:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.