PSY3100 - Forskningsmetode - kvantitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på og viderefører regresjonsanalyse, variansanalyse (ANOVA), og prinsipal komponent analyse/faktoranalyse. Herunder tar emnet for seg også flere andre avanserte førstegenerasjons statistiske analyser som logistisk regresjon, repeated measures og mixed desing ANOVA som ofte brukes i psykologi. Videre, går emnet grundig gjennom en andregenerasjons multivariate statistisk analyse, nemlig den varians-baserte tilnærmingen til strukturelle liknings modellering (dvs. PLS-SEM). I gjennomgangen av disse statistiske analysene, legges det vekt på en sterk konseptuell forståelse og anvendelse ved hjelp av relevante statistiske programvarer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene har ervervet solid forståelse av de tradisjonelle multivariate statistiske analysene samt PLS-SEM.
Ferdighet:
Studentene kan velge ut de mest optimale multivariate analyser for ulike forskningsproblemstillinger (blant annet i.f.m. masteroppgavearbeidet) og kan anvende og tolke disse ved hjelp av statistiske programvarer.
Generell kompetanse:
Studentene har en god forståelse av behovet for multivariate tilnærming til dataanalyser samt fordelene/nødvendigheten av egnete teknikker for å analysere latente variabler.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i psykologi. Statistikk/kvantitativ metode emne fra bachelornivå. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3001 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.