MUSV2003 - Populærmusikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Kurset omfatter populærmusikkhistorie og populærmusikalsk praksis. Studiet omhandler både musikkens kulturelle betydning og dens stilistiske hovedspor/sidespor fra rhythm and blues og 50-tallsrock til hip hop, elektronisk dansemusikk og andre nyere sjangere. Fokus vil ligge på perioden 1945 - 2000, særlig på amerikansk-britiske tradisjoner. Samtidig trekkes også utvalgte deler av Skandinavias populærmusikkhistorie inn. Kurset omfatter både kulturelle og tekniske aspekter ved populærmusikken. Innspillinger og artister vil bli drøftet i relasjon til den aktuelle musikalske og sosiale kontekst. Kurset vil også omhandle momenter som angår rase, kjønn og populærmusikkindustriens kommersielle sider. På kurset vil aspekter fra innspillingshistorie og musikkteknologi også bli belyst, bl.a. gjennom diskusjoner om hvordan teknologiske nyvinninger og begrensninger har påvirket den musikalske kreativiteten fra gjeldende praksis på 1950-tallet til moderne DAW (digital audio workstation).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2003 vil
– ha kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av populærmusikken fra 1945 til 2000.
– ha økt forståelse av stil, sjanger og teknologi i forhold til populærmusikkens praksis og historie.
– ha kunnskap om hvordan utviklingen av teknologier for plateproduksjon og distribusjon påvirket populærmusikken i perioden 1945-2000.
– kjenner musikkeksempler som representerer de forskjellige retningene i populærmusikkhistorien.
– har spesialisert kunnskap om kritiske diskurser som angår forholdet mellom populærmusikk, kulturell diskurs og musikkindustri.

Ferdigheter:
En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV2003
– kan identifisere og beskrive karakteristiske musikalske trekk ved forskjellige stilarter innenfor populærmusikken,
– kan gjenkjenne forskjellige sentrale rock-pop artister fra musikalske innspillinger
– kan analysere og drøfte ulike innspillinger av populærmusikk.
– kan formulere sin kunnskap i skriftlig og muntlig form.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Nærmere om vurderingsformen: Skriftlig eksamen teller 70 % av karakteren og repertoar-/lyttequiz i forelesningene teller 30 % av karakteren.

Det gis karakter hver vurderingsdel før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen, må kandidaten ta opp igjen begge delvurderingene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2001 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 04.12.2017 09:00
Vår UTS Arbeider 30/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 70/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.