MEDT8010 - Metabolomics- Metoder og praktisk anvendelse

Om emnet

Undervises ikke studie?ret 2014/2015

Faglig innhold

Metabolisme (stoffskifte) er et komplett sett av livsn?dvendige kjemiske reaksjoner som skjer i levende celler. Metabolomics er det systematiske studiet av metabolske profiler i biologiske pr?ver og vev. Det er den nyeste av ?omics? metodene, og er et komplement?rt verkt?y til genomics og proteomics innenfor systembiologi.

Kurset skal gi deltakerne en innf?ring i metabolomics. Form?lene er ? gi deltakerne kjennskap til avanserte NMR og MS metoder, inkludert praktisk erfaring i prosessering og analyse av slike data, brukt i metabolomics.
Teoretiske og praktiske aspekter ved disse metodene, inkludert pr?vepreparering, data innsamling, prosessering og videre analyse vil bli gjennomg?tt.
Kurset vil ogs? dekke NMR og MS basert metabolomics anvendt p? mange forskjellige pr?vetyper. Krav, informasjonsinnhold, i tillegg til styrker og svakheter i metabolomics vil ogs? bli gjennomg?tt.
Betydningen av metabolomics i biologisk og medisinsk forskning samt klinisk bruk vil bli illustrert.

L?ringsm?l

Etter fullf?rt og best?tt emne skal studenten:
1 Forst? prinsippene i metabolomics.
2 Kunne bed?mme hvilket metodedesign (inkl. pr?veprosessering, metodevalg og analyse) som vil v?re best egnet for en gitt problemstilling.
3 Kunne anvende avanserte NMR og MS metoder
4 Kunne analysere og tolke NMR og MS data
5 Kunne kritisk vurdere resultater og publikasjoner innen metabolomics
6 Kunne sammenfatte et minireview over et fritt valgt tema innenfor metabolomics, og formidle dette p? niv? for et internasjonalt tidsskrift

L?ringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid med gjennomgang av relevante artikler og praktiske demonstrasjoner/?vinger. Det tas forbehold om minimum 4 deltagere for ? arrangere kurset. Hvis ingen engelskspr?klige studenter deltar vil store deler av kurset bli undervist p? norsk.

Kurset planlegges gjennomf?rt som et intensivkurs, til sammen 6 fulle dager fordelt p? 2 uker. Disse ukene kan enten v?re p?f?lgende uker, eller med noen ukers mellomrom.
Arbeidsbelastningen skal knyttes til f?lgende aktiviteter:
- forelesninger (32 timer)
- ?vinger (gruppearbeid som resulterer i skriftlig oppsummering som gj?res mellom de to intensivukene + presentasjon siste uke, 10 timer)
- laboratoriearbeid (16 timer)
- selvstudium (130 timer)
- hjemmeeksamen


Oppm?te p? forelesninger, ?vinger og lab er obligatorisk, og en forutsetning for ? f? gjennomf?re hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger
  • Lab
  • ?vinger

Spesielle vilk?r

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende mastergradniv? / h?yskole. Medisinerstudenter opptatt p? Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Undervisningsmateriell vil bli lagt ut p? It's learning.

Timeplan

Eksamensinfo