LYFA2001 - Materiallære og HMS

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Oppbygging og egenskaper til metaller og legeringer, plaster, keramer og kompositter. Krystallstruktur og mikrostruktur, mekaniske egenskaper, deformasjon og varmebehandling av metaller og legeringer, materialprøving og korrosjon.
Internkontrollforskriften, oppbygging av internkontrollsystem, risikovurderinger, avviksbehandling, revisjon av internkontrollsystem, viktige verneområder i et produksjonsteknikk miljø, opplæringslovens § 9a

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- Kan gjøre rede for oppbygging og egenskaper til materialer og hvordan egenskapene er knyttet opp mot struktur.
- Vet hvordan ulike egenskaper henger sammen, og hva som er nøkkelegenskaper ved et materiale.
- Har bred kunnskap om materialutvalget innen sitt fagfelt, og kan avgjøre hvor det er mest fordelaktig å bruke et gitt materiale.
- Kjenner innholdet i internkontrollforskriften og hvilke krav denne stiller til oppbygging av et internkontrollsystem.
- Kjenner til innholdet i opplæringslovens §9a og hvordan denne kan implementeres i internkontrollsystemet.

Ferdigheter
Kandidaten
- Kan identifisere ulike materialer.
- Kan velge riktige materialer ut ifra funksjonskrav.
- Kan planlegge og gjennomføre arbeid innenfor egne fagfelt, selvstendig og i team.
- Kan bidra i arbeidet med å bygge opp og vedlikeholde et internkontrollsystem i et produksjonsteknisk miljø.

Generell kompetanse
Kandidaten
- Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av material- og produktvalg, og kan sette disse i et livsløpsperspektiv.
- Skjønner viktigheten av å bedrive forebyggende helse- miljø og sikkerhetsarbeid og kan formidle dette både skriftlig og muntlig til ulike målgrupper innen fagområdet i egne undervisningsopplegg i skole og bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, øvinger, selvstudium og prosjektarbeid. Undervisningen vil foregå på samlinger og som selvstudium mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk skriftlig innlevering
  • Obligatorisk prosjekt

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 100 %.
Karakterskala: A-F.
Tillatte hjelpemidler:Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLTIP)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i yrkesfaglærerutdanning, bygg- og anleggsteknikk (BA), elektrofag (EL) og teknikk og industriell produksjon (TIP), NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Grøndalen Ø., (2002), Materiallære, Fagbokforlaget
Internkontrollforskriften
Opplæringslova §9a
Støttelitteratur: Sandaker B.N., Sandvik M. og Vik B., (2003), Materialkunnskap, Byggenæringens forlag (BNF)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 13.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.