HIST3400 - Naturressursenes politiske økonomi, 1870-2000

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet drøfter hvordan råvarenes politiske økonomi har utviklet seg etter ca. 1870. Den historiske drøftingen knyttes nært til store prosessser som globalisering og de-globalisering. I sentrum står spørsmål som hvordan staters og selskapers kontroll over naturressurser har påvirket lands økonomiske og politiske utvikling, hvordan staters og gruppers ønske om å kontrollere naturressurser har bidratt til krig og konflikt, og i hvilken grad enkeltstater og internasjonale institusjoner har lykkes å regulere de mange interessekonfliktene knyttet til utvinning av naturressurser og den påfølgende verdiskaping.

Læringsutbytte

Kunnskap:
kandidaten forventes å kjenne hovedtrekkene i hvordan råvarenes globale politiske økonomi har utviklet seg etter 1870, hvordan denne historiske utviklingen kan forstås som globaliseringsprosesser. Det forventes videre noe kunnskap om samfunnsvitenskapelige teorier om sammenhenger mellom naturressurser og økonomisk-politisk utvikling (resource course), naturressurser og konflikt/krig (resource wars), naturressurser og handel (world system theory).

Ferdigheter:
Kandidaten forventes å kunne tilegne seg kunnskap gjennom selvstendig å finne relevante primærkilder og forskningslitteratur. Kandidaten forventes å kunne strukturere en akademisk poster og formidle dens budskap effektivt både skriftlig og muntlig. Kandidaten forventes å kunne strukturere et akademisk essay.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, muntlig gruppepresentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Poster med muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie, samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensumlitteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.