GEOG3005 - Qualitative Methods

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset fokuserer på kvalitativ metodologi, for eksempel case studie og etnografi. Hovedfokus vil være på posisjonering, representasjon, refleksivitet, etikk og tolkninger. Ferdigheter vedrørende generering av data, analyse og formidling av funn ved bruk av metoder som intervju, fokusgruppediskusjon, observasjon og tekstanalyse blir det undervist i. Studentene skal skrive en oppgave der de reflekterer over relevante metodologiske tilnærminger i sin planlagte masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap: Oppnå en avansert forståelse av metodologiske prinsipper, sentrale begreper og teknikker i kvalitativ forskning.
Ferdigheter: Kunne diskutere, søke og vurdere kvalitative metoder i forhold til et valgt forskningsdesign.
Generell kompetanse: Kunne skrive en selvstendig oppgave med fokus på forskningsdesign eller bestemte aspekter ved kvalitativ forskning.

Læringsformer og aktiviteter

14 timer forelesning, oppgave. Obligatorisk aktivitet og eksamen skal skrives på engelsk. Unntak må avklares med emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individual assignment

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Annen relevant fagbakgrunn kan godkjennes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR3002 7.5 01.09.2008
AFR3005 7.5 01.09.2008
GEOG3002 7.5 01.09.2008
GEOG3004 7.5 01.09.2008
GEOG3052 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 13.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.