EP8101 - Forbrenningsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Faget vert undervist annakvart år; neste gong våren 2018, og så deretter våren 2020.
Termodynamisk grunnlag, kjemisk kinetikk, transportfenomen, grunnlikningar og modellar for transport av stoff og varme. Forblanda og uforblanda flammer. Turbulens og turbulente flammer. Slokning og tenning. Danning av ulike ønska eller uønska stoff (kjemiske produkt eller forureining) i kjemiske reaksjonar. Forbrenningsmodellar for turbulent forbrenning. Individuelt tilpassa særemne.

Læringsutbytte

Kunnskapar:
Studenten får innsikt i
-kjemisk kinetikk, kjemiske mekanismar.
-laminære og turbulente flammer.
-vekselverknad mellom turbulens og kjemiske reaksjonar; korleis dette kan uttrykkast matematisk.
-turbulensteori og –modellering.
-flammeregime, små og store skalaer (tid, lengd).
-ulike forbrenningsmodellar; teoretisk grunnlag, føresetnader og bruk .

Ferdigheiter:
Studenten skal vere i stand til å
-forstå samanhengane mellom strøyming og kjemi.
-gjere enkle og detaljerte utrekningar for forbrenning.
-velje modellar (turbulens, forbrenning, kjemi) til bruk i numerisk rekning (CFD).
-arbeide vidare med spesielle forbrenningstilfelle i doktorarbeidet
-forstå og arbeide med eit vidt spekter av forbrenningstilfelle.
-overføre kunnskap mellom ulike slag tilfelle med forbrenning.


Generell kompetanse:
Studenten skal ha forståing for
-at fluidmekanikk, termodynamikk, varme- og massetransport og kjemi er generell kunnskap.
-korleis bruke teorien til å løyse nye problem.
-korleis forbrenning verkar og korleis det kan endrast, t.d. for å redusere forureining og auke energiutnyttinga.

Læringsformer og aktiviteter

Sjølvstudium med rettleiing, kollokvie. Frivillige rekneøvingar og evt. laboratorieøvingar. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet byggjer på kunnskapar som svarar til emne TEP4125 Termodynamikk 2 og elles gode kunnskapar i strøymingslære og/eller varme- og massestransport.

Kursmateriell

Pensum kan utformast individuelt.
Aktuell grunnbok (utgjer ca 50% av faget): Warnatz, Maas & Dibble: Combustion, Springer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1002 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.