EDU3051 - Historiebevissthet og historiekultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Utviklingslinjer i historiedidaktikkens nyere teorigrunnlag med særlig vekt på begrepene historiebevissthet, historiekultur og historiebruk. Refleksjoner over forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid i arbeidet med historieformidling. Hvordan historiekulturer kan identifiseres og analyseres på ulike måter. Hvordan historiekulturbegrepet (og -forståelsen) kan bidra til historiedidaktisk utviklingsarbeid i skoler, museer og samfunnet for øvrig. Det kan i løpet av semesteret utføres et fem ukers praktisk FoU-arbeid ved en ekstern institusjon.

Læringsutbytte

Studenten
- kan gjøre rede for og drøfte sentrale utviklingslinjer i historiedidaktisk teorigrunnlag de seneste tiårene
- kan definere og diskutere begrepsterrenget rundt historiebevissthet, historiekultur og historiebruk i ulike resonnementer omkring formidling og læring av historie
- kan gjøre rede for og diskutere hvorvidt og evt. hvordan læreplanverk og lærebøker åpner for historiebevissthets- og historiekulturtenkning - - kan drøfte hvordan slike tilnærminger kan brukes i formidling av historie i og utenfor skolen


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 muntlige presentasjoner og/eller skriftlige innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 30 studiepoeng samfunnsfaglige emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.