BR100209 - Matematikk og statistikk for kjemi og biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

- Aritmetikk og algebra
- Briggske logaritmer og naturlige logaritmer,
eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
- Polynomfunksjoner og trigonometriske funksjoner
- Derivasjon, integrasjon og differensiallikninger
- Beskrivende statistikk
- Sannsynlighetsberegning
- Sannsynlighetsfordelinger, diskrete og kontinuerlige
- Intervallestimering
- Hypoteseprøving
- Korrelasjon
- Lineær regresjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten
- har oppøvd god regneteknikk
- kjenner matematisk logisk tenkemåte
- kan bruke abstrakte symboler
- har et godt matematisk grunnlag for kjemi, biologi og statistikk
- kan vurdere analysefeil
- kan forstå analytisk variasjon
- kan evaluere metoder


Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten kan
- løse likninger
- regne med briggske logaritmer og naturlige logaritmer
- behande lineære og ikke-lineære funksjoner, herunder trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
- utføre derivasjon av polynomfunksjoner, trigonometriske funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner samt kombinasjoner av slike funksjoner
- beregne bestemte og ubestemte integral og løse enkle differensiallikninger
- utføre grunnleggende sannsynlighetsberegninger
- beregne beliggenhets- og spredningsmål
- velge sannsynlighetsmodell og utføre sannsynlighetsberegninger med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
- bestemme konfidensintervaller
- utføre hypotesetesting
- vurdere korrelasjon mellom to stokastiske variabler
- utføre lineær regresjon

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten
- kan bruke matematikk og statistikk til å viderformidle måleresultater
- har en matematikk- og statistikkforståelse som danner basis for videre studier og livslang læring

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesning

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske arbeider må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:
- lærebok i matematikk (det er tillatt med egne notater i læreboken)
- lærebok i statistikk (det er tillatt med egne notater i læreboken)
- formelsamling i matematikk for videregående skole (det er tillatt med egne notater i fomelsamlingen
- kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Matematkk 2Mx, R1 eller S2 fra videregående skole eller tilsvarende

Kursmateriell

Morten Helbæk: Statistikk for kjemikere, Tapir Akademisk Forlag (2001), ISBN: 82-519-1730-1
Oldervoll mf.: Sinus matematikk, forkurs, Cappelen Damm (2016), ISBN: 978-82-02-50905-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.