BA8205 - Lagring og formidling av geografisk informasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 38/100 40 minutter D
Rapport 62/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet foreleses i utgangspunktet bare hvis det er minimum 3 deltakere. Innholdet i emnet vil tildels være basert på nyere forskning innen geografisk informasjonsvitenskap, spesielt innen visualisering og lagring av geografisk informasjon. Deler av emnets innhold vil kunne tilpasses den enkelte ph.d.-students faglige interesseområder. Blant annet vil en større øvingsoppgave/prosjekt kunne tilpasses studentens interesser innenfor emnets temaer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Nyere forskning innen temaet visualisering i geografisk informasjonsvitenskap
- Nyere forskning innen temaet lagring av geografisk informasjon

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Lese og vurdere vitenskapelige artikler innen geografisk informasjonsvitenskap
- Utføre et mindre forskningsprosjekt basert på emnets innhold og egne interesseområder
- Gjøre rede for det aktuelle forskningsprosjektet og vurdere kvaliteten av innholdet
- Beskrive det aktuelle forskningsprosjektet i form av en vitenskapelig artikkel

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Lese og vurdere vitenskapelige artikler

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og og selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Øvingsoppgaven/prosjektet vil telle 2/3 av endelig karakter i emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på TBA4250 geografisk informasjonsbehandling 2, TBA4560/TBA4561 geomatikk fordypningsprosjekt og TBA4925 geomatikk, masteroppgave eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8204 10.0 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 38/100 D
Høst ORD Rapport 62/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 38/100 D
Vår ORD Rapport 62/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.