AM201306 - Samfunnsvitenskapelige metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Vitenskapsteorier, forskningsstrategier, forskningsdesign, forskningsmetoder
- Problemformulering
- Operasjonalisering og måling av variabler
- Utvalgsbeslutninger
- Statistiske beskrivelser av variabler og ulike dataanalysemetoder (krysstabell-, varians-, og regresjonsanalyse)
- Tolkning og rapportering av resultat
- Forskningsetikk

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Ha tilegnet seg grunnprinsippene innen tradisjonelle forskningsmetoder knyttet til økonomisk-administrative problemer
- Ha innsikt i hovedprinsippene for kvalitative og kvantitative analyser
- Ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
- Ha kunnskap om presentasjon og rapportering av forskningsresultat

Ferdigheter:
- Kunne gjennomføre et enkelt, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- Kunne reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
- Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Kompetanse:
- Kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng
- Kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
- Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øvinger. Det nettbaserte undervisningsverktøyet vil bli brukt bl.a. for å lette tilgangen til fagstoff og til informasjonsutveksling.

Obligatoriske arbeidskrav:

En obligatorisk gruppeinnlevering (inntil 5 personer) som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. IKT-verktøy skal benyttes ved utarbeidelse.
Studenter som har gått opp til eksamen i emnet tidligere får fritak for obligatorisk arbeidskrav ved nytt forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen: Kalkulator (ikke-programmerbar og uten kommunikasjonsmuligheter)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Obligatorisk:

Kristen Ringdal: Enhet og mangfold, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-1328-3.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.