AJ200115 - Rettslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

- Oversikt over rettskilder og innføring i juridisk metode
- Hovedpunktene i selskapsretten
- Hovedpunktene i avtaleretten
- Hovedpunktene i kjøpsretten
- Hovedpunktene i arbeidsretten
- Hovedpunktene i formuesretten
- Hovedpunktene i erstatningsretten

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Ha kunnskaper om rettskildelære og juridisk metode.
- Ha en helhetlig forståelse av privatrettslige rettsregler som er relevante innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Ferdigheter:
- Kunne identifisere, anvende og løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.

Kompetanse:
- Kunne utvikle forståelse av forholdet mellom rettsregler, samfunnets etiske normer og god "skikk og bruk", og dermed kunne se rettsreglenes betydning for god virksomhetsstyring.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:

Inntil 2 obligatoriske innleveringer. Antallet oppgis ved forelesningsstart

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen
Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.
Tillatte hjelpemiddel til eksamen: Lovsamling

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Sverre Langfeldt og Tore Bråthen: Lov og rett for næringslivet, Universitetsforlaget/Focus Forlag (Siste utgave), Utvalgte kapitler

Tillegg:

Einar Mo: Oppgaver med løsninger i Rettslære, Cappelen Damm Akademisk (3.utgave, 2015)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 04.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.