Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Webutvikling

– Studiets oppbygging

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatoriske for alle studenter. I tillegg velger studentene fordypningsområder i valgfrie emner som til sammen utgjør 40 studiepoeng, samt i bacheloroppgaven, som er et stort prosjekt som fyller mesteparten av siste semester.

Sammensetningen av studiet kan deles inn i fire hovedområder:

  • Webteknologier - For å kunne lage fungerende webløsninger trenger kandidaten kunnskap om de grunnleggende teknologiene for kommunikasjon via internett og web.
  • Design - For å kunne lage løsninger som er gode for brukeren trenger kandidaten kunnskap om konseptutvikling, brukervennlighet, universell utforming og estetikk. Design handler i denne forstand ikke primært om å lage vakre websider, men heller om å lage løsninger som møter både kundenes og brukerenes behov.
  • Prosjektarbeid - Kjernen i studiet utgjøres av tre praktiske webprosjekter, hvor studentene må ta i bruk de kunnskapene de har tilegnet seg i de vanlige emnene for å løse praktiske prosjekter, vanligvis på oppdrag for eksterne oppdragsgivere. Dette gir en svært direkte og reell test på studentenes kunnskaper og ferdigheter som webutviklere, og en sjanse til å utvikle de evnene som trengs for å hevde seg i arbeidslivet.
  • Fordypning - En webutvikler må ha brede grunnkunnskaper, men bør også spesialisere seg innenfor noen avgrensede områder. Valgfrie emner gir god anledning for studentene til å velge en fokusert spesialisering, enten det er innenfor tekniske fag, design-fag, prosjektledelse eller lignende.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i webutvikling.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i webutvikling

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1292 Webkoding O 10          
IMT2072 Ergonomi i digitale medier  O 10          
IMT1005 Medievitenskap, akademisk skriving og metoder  O 10          
IMT1441 Programmering for web I O   10        
IMT1012 Webprosjekt I O   10        
IMT2009 Mobile medier og sosial interaksjon  O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i webutvikling

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2010 Designmetoder og brukskvalitetsmetodikk O     10      
IMT1008 Medie- og designrett  O     10      
IMT2671 Webprosjekt II O       10    
IMT3851 Programmering for web II O       10    
IMT1004 Farge i grensesnittdesign O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i webutvikling - obligatoriske emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3891 Webprosjekt III O         10  
IMT1101 Typografi I O         10  
  Valgemne V         10  
BWU3900 Bacheloroppgave - Webutvikling - del 1 av 2 O            
  Valgemne V           10
BWU3900 Bacheloroppgave - Webutvikling - del 2 av 2  O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgbare emner i 3. studieår - 20 sp