Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Studiets oppbygging

Studiet består av tre studieår og seks semestre. I hvert semester er det ett eller flere emner. Det er både teoretiske emner og veiledede praksisemner. Alle studenter vil få praksis i generell radiografi, CT og stråleterapi. Praksisemnene fordeles på alle tre studieår. Praksis utgjør tilsammen 60 studiepoeng (⅓ av studiet).

NTNU i Gjøvik avvikler sin praksis i Sykehuset Innlandet med unntak av praksis i stråleterapi som avvikles i Oslo og Gjøvik. I tillegg brukes private røntgeninstitutter i Gjøvik og Hamar. Studentene må påregne praksis på ulike sykehus. Dette medfører reising i mange av praksisperiodene.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i radiografi 2017/2018

Emnetabeller

Bachelor i radiografi

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi O 11          
RAD1041 Introduksjon til radiografi O 14          
RPR1011 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning O   10        
RAD1031 Basiskunnskap i radiografi O   15        
RPR2032 Veiledet praksis i klinisk sykepleie** O   10        
RAD2051 Radiograffaglige emneområder O     15      
RPR2041 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter** O     10      
RAD2061 Magnetisk Resonans (MR) O       10    
RPR2051 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 3 O       10    
RAD2031 Intervensjon og ultralyd O       10    
RAD2041 Vitenskapsteori og forskningsmetode O       5    
RPR3031 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 4 O         10  
RAD3011 Onkologi og tilhørende modaliteter del 1 av 2 O            
RPR3041 Veiledet praksis i radiologiske modaliteter, praksis 5 O         5 10
RAD3011 Onkologi og tilhørende modaliteter del 2 av 2 O           15
RAD3911 Bacheloroppgave i radiografi O           15
RPR3051 Veiledet praksis i radiologiske modaliteter, praksis 6 O           5
Sum: 25 35 25 35 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
**) Halvparten av kullet gjennomfører emnet RPR2041 i 2. semester, den andre halvparten gjennomfører emnet i  3. semester. Tilsvarende gjelder for emnet RPR2032.