Lingvistikk

Siste opptak til bachelor lingvistikk var høsten 2012, mens siste opptak til master er høsten 2013. Emner som skal gå høsten 2013:
LING2211, LING3304, LING3305:
Emner som skal gå våren 2014:
LING2208, LING3308 og LING3309.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Vet du egentlig hva språk er? Noen språk har fellestrekk, selv om de snakkes på ulike kontinenter. Andre språk er svært forskjellige, men ved å undersøke dem nærmere viser det seg at forskjellene ikke er så store.

Lingvistikk gir deg kunnskap om hvordan språklyder settes sammen til stavelser, ord og setninger. Studiet omfatter også betydningen av ord og setninger, og hva slags mening som legges i tekstene vi skriver og leser.

Siden studiet av språk er så vidtfavnende, har faget etter hvert latt seg inndele i mindre og vel etablerte disipliner. Lingvistikkstudiet ved NTNU vektlegger emnene fonologi, syntaks, semantikk og pragmatikk.

Fonologi
Fonologistudiet gir en innføring i prinsipper for hvordan språklyd settes sammen til stavelser og stavelser til ordformer. Hvordan den fonetiske virkelighet setter grenser for hva slags fonologisk form som kan forekomme i språk overhodet vektlegges. Hva slags konsekvenser har dette for den fonologiske strukturen i vidt forskjellige enkeltspråk?

Syntaks
Syntaks er studiet av hvordan ord settes sammen til større enheter - fraser -, og hvordan fraser i sin tur settes sammen til større fraser og til setninger. Morfologi, studiet av hvordan morfemer (dvs. de minste betydningsbærende enheter) settes sammen til ord, hører også inn i de studieemner som dekker syntaks.

Semantikk
Semantikkstudiet tar for seg betydningen til ord og setninger. Forholdet mellom syntaks og semantikk er sentralt fordi rekkefølgen til ordene og måten de er gruppert sammen på har konsekvenser for betydningen.

Pragmatikk
Pragmatikk dreier seg om hva språkbrukere mener med det de sier eller skriver. Det sentrale spørsmålet i pragmatikken er de kognitive og sosiale forutsetningene for kommunikasjon.

Fakta om bachelorstudium lingvistikk:

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: Siste opptak til bachelor med fordypning i lingvistikk var høst 2012.

Institutt:
Institutt for språk og litteratur
Tlf.: 73 59 65 29
Epost: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om bachelorstudium lingvistikk er gyldig for studieåret 2013/2014.

Illustrasjonsbilde/FOTO