Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Studiets oppbygging

Hvert studieår består av 60 studiepoeng fordelt på 25 poeng i høstsemesteret og 35 poeng i vårsemesteret. Utdanningen er delt inn i 12 teoretiske emner og 3 praksisperioder. Rammeplanen er styrende for studiets innhold. Studentene skal etter 3-årig løp ha gjennomført 180 studiepoeng fordelt på fire hovedområder. Dette er inkludert praksisstudier som har et omfang på 45 studiepoeng og ferdighetstrening (som foregår på campus), som har et omfang på 30 studiepoeng

1. studieår: Samfunnet og individet

Første studieår består av fem teoretiske emner og en kort observasjonspraksis for å få innblikk i ergoterapeuters yrkesfunksjon tidlig i studiet. Det kommer en lengre praksisperiode med ferdighetstrening i 2. semester.

2. studieår: Individet i et funksjonsperspektiv

2. studieår består av fire teoretiske emner og en praksisperiode.  Studentene jobber tverrfaglig med innovasjon i 3. semester når de deltar i Idèlab-24.

3. studieår: Helse

3. studieår består av tre teoretiske emner og en praksisperiode. I dette studieåret arbeides det med vitenskapsteori og forskningsmetode og fordypning i ergoterapifaget med spesiell fokus på velferdsteknologi og universell utforming. Bacheloroppgaven er på 20 studiepoeng. Praksisperioden i 5. semester er en fordypningspraksis som forbereder studentene til å gjennomføre bacheloroppgaven og yrkeslivet.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i ergoterapi 2017-2018

Emnetabell for Bachelor i ergoterapi

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ERG1001 Introduksjon til ergoterapi O 10          
ERG1011 Anatomi og fysiologi for ergoterapi O 10          
ERG1022 Helse og aktivitet O 5 5        
ERG1041 Deltagelse i aktivitet O   10        
ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi O   10        
EPR1001 Praksis 1 Aktivitet og mestring O   10        
ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1 O     10      
ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilssykdom O     10      
ERG3001 Prosjektledelse i ergoterapi O     5      
EPR2021 Praksis i ergoterapi for helsefremming og folkehelse, ved sykdom og funksjonsnedsettelse O       20    
ERG3031 Ergoterapi i samfunnet O       15    
EPR3021 Praksis med fordypningsemne innen innovasjon, universell utforming og velferdsteknologi O         20  
ERG3021 Universell utforming og velferdsteknologi som helsefremmende strategier O         7,5 7,5
ERG3011 Forskning og utvikling i ergoterapi O           5
ERG3901 Bacheloroppgave i ergoterapi O           20
Sum: 25 35 25 35 27,5 32,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne