Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Om sykepleie

Som sykepleier får du arbeide med mennesker i alle aldre og alle livets faser, fra livets begynnelse til livets slutt. Kompetanseområdet innbærer både behandling, pleie og omsorg.   

Sykepleierutdanningen ved NTNU i Ålesund har nært samarbeid med helsetjenesten og gode praksisstudieplasser. Det nære samarbeidet mellom lærer og student gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn.

NTNU tilbyr bachelor i sykepleie i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.

Best mulig forberedt

Simulering er en pedagogisk metode som brukes i de aller fleste helsefaglige utdanninger ved NTNU i Ålesund. Denne metoden gjør studentene godt forberedt til scenarier i de vil møte i yrket sitt. Fullskalasimulering brukes i alle tre studieårene i sykepleierutdanningen.

Se hvordan studenter ved NTNU kan bli best mulig forberedt til yrket sitt:

 


Behovet for kvalifiserte sykepleiere øker, da helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover. Gjennom bachelorstudiet får studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som danner grunnlag for profesjonsutøvelse som sykepleier.

Gjennom sykepleierutdanningen vil du bli kvalifisert for sykepleierfaglig arbeid i alle deler av helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt.  Studiet vektlegger teoretiske og praktiske kunnskaper og inneholder sykepleiefaglige, medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner. Det benyttes varierte undervisningsmetoder og vi tilbyr et høyteknologisk simuleringssenter og en godt utviklet øvingspost.

NTNU i Ålesund vektlegger et godt samarbeid med praksisfeltet og tett oppfølging av den enkelte student. Praksisstudiene utgjør halvparten av studiet. I løpet av utdanningen gjennomfører du fem perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsakelig på Sunnmøre.

Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning med 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Studiet er basert på Rammeplan for sykepleierutdanning og Forskrift til rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar 2008. Fullført studium gir graden Bachelor i sykepleie og danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. Bachelorutdanningen i sykepleie har en praksisnær profil, og foregår i nært samarbeid med helse- og omsorgstjenesten i høgskolens nærområde.

Studiets hensikt og overordnede mål

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne klinisk dyktige og reflekterte profesjonsutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen skal utdanne selvstendige og ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte profesjonsutøvere med en bevisst og reflektert holdning til utøvelse av sykepleie. Utdanningen skal kvalifisere for et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring, og læring ses i et livslangt perspektiv. Gjennom studiet legges det derfor vekt på å utdanne sykepleiere med evne og vilje til å holde seg faglig oppdatert, som kan arbeide kunnskapsbasert, faglig forsvarlig, og kritisk reflekterende til egen praksis.

Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, samhandling, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. Studentene utdannes også til å møte pårørendes behov for støtte, undervisning og veiledning.

I henhold til rammeplanen skal bachelorstudiet i sykepleie gi handlingskompetanse på sentrale områder der den nyutdannede sykepleieren er forventet å kunne fungere selvstendig. Denne kompetansen er hovedsakelig rettet mot pasienter og pårørende og mot ivaretakelse av grunnleggende funksjoner i sykepleie. Studiet skal videre gi handlingsberedskap på områder der en nyutdannet sykepleier er forventet å ha kunnskap om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig.

Forståelse av sykepleiefaget og sykepleierens funksjon tar utgangspunkt i Virginia Hendersons (1961) definisjon:

"Sykepleierens særegne funksjon er å hjelpe individet, sykt eller friskt, i utførelsen av de gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse (eller en fredfull død), noe han eller hun ville ha gjort selv uten hjelp om han/hun hadde hatt tilstrekkelige krefter, kunnskaper og vilje, og å gjøre dette på en slik måte at han/hun gjenvinner uavhengighet så fort som mulig."