Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser (RFSF)

The page in English - siden på engelsk

RFSF er et LMU-organ og rapporterer til LMU. Rådets oppgave er å følge opp NTNUs forpliktelser når det gjelder tilgjengelighet og tilrettelegging for studenter med funksjonsnedssettelser ved NTNU. Rådet er sammensatt av studenter og ansatte både fra fagmiljøene og administrasjonen. Rådgivningstjenesten er sekretariat for RFSF.

Medlemmer i RFSF 2009

Åge Søsveen (rådsleder), Seniorrådgiver i studiedirektørens stab
Anne Sølberg Ellingsen, Seksjonssjef, Seksjon for studentservice
Borgunn Ytterhus, Førsteamanuensis, Insitutt for sosialt arbeid
Jenny Bremer, Prosjektleder, SiT Råd
Magne Rø, Universitetslektor, Institutt for nevromedisin
Randi Tiller, Prosjektsekretær, Seksjon for plan og prosjekt, Eiendom og drift
Lars Kristian Holgersen, Studenttinget (01.01.2009-31.12.2009)
Nora Ford, Studenttinget (01.01.2009-31.12.2009)
Line Bryntesen Lund, Studenttinget (01.01.2009-31.12.2009)
Rådgivere ved Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelse
Sekretær for RFSF er Kari Voldhagen (rådgivningstjenesten)

Varamedlemmer:
Pål Ivar Brekke, Studenttinget (01.01.2009-31.12.2009)
Axel Sandaas, Studenttinget (01.01.2009-31.12.2009)
Marit Rønning Lund, Prosjektmedarbeider, SiT Råd
Nina Tanche-Nilssen, Seniorarkitekt, Eiendom og drift
Siri Forsmo, Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin
Eva Magnus, Stipendiat, institutt for sosialt arbeid

Møter studieåret 2009/2010

vår 2010

4. mars kl.09.30-11.30 / AU(arbeidsutvalg)-møte 18. februar kl.10.30
27. mai kl.09.00-12.30 / AU-møte..

Referat fra møter i RFSF

2010

2009

2008

Årsrapporter
2010/03/10 15:38, Reidar Angell Hansen
NTNU, 7491 Trondheim, tlf. 73 59 50 00. Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Christian Fossen