Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studier ved Psykologisk institutt

- Oversikt over våre studietilbud

Illustrasjonsbilde/FOTO

 Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, hvor egenskapene ved disse søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt ved NTNU er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver (basaldisipliner): biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

En søker gjennom dette å formidle et grunnleggende trekk ved psykologien som vitenskap, nemlig at de samme fenomen eller saksforhold ofte kan beskrives, forklares og forstås på ulike måter. Dette stiller store krav til studentenes evne til selvstendig og kritisk tenkning. I studieplanen er det derfor lagt vekt på å bygge opp et studietilbud som gjennom pensum, undervisning og forskningserfaring skal gi studentene en bred tematisk, teoretisk og metodisk skolering i faget.

Årsstudium i psykologi
Årsstudium i psykologi er et studium på 60 sp.

Bachelorprogram i psykologi
Bachelorprogrammet i psykologi er et treårig studium på til sammen 180 studiepoeng.

Psykologutdanning
Psykologutdanningen har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol.
(Tidligere profesjonsutdanning var 5-årig. Mer informasjon om dette studiet finner du på denne nettsiden: http//www.ntnu.no/studier/cpsy)

Masterprogram
Mastersstudiet i psykologi bygger på bachelor med fordypning i psykologi. Normert studietid for en mastergrad er 2 år. Masteren kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå.
Mastere i psykologi:
Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi
Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser

Ph.d.-program
Ph.d.-studiet i psykologi er normert til tre års fulltidsstudier (180 sp) og består av en opplæringsdel og en forskningsdel. PhD utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskerer på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.