Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Studier ved Psykologisk institutt

– Oversikt over våre studietilbud

Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, der deres egenskaper søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Psykologisk institutt er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver: biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi,
personlighetspsykologi og utviklingspsykologi.

Man søker gjennom dette å formidle et grunnleggende trekk ved psykologien som vitenskap; at de samme fenomen eller saksforhold ofte kan forklares og forstås på ulike måter. Dette stiller store krav til studentenes evne til selvstendig og kritisk tenkning. I studieplanene til de ulike studieprogrammene er det derfor lagt vekt på å bygge opp et studietilbud som gjennom pensum, undervisning og forskningserfaring skal gi studentene en bred tematisk, teoretisk og metodisk skolering i faget:

Årsstudium i psykologi
Årsstudium i psykologi gir en innføring i de ulike tematiske hoveområder innen psykologi og gir 60 studiepoeng.

Bachelorprogram i psykologi
Bachelorprogrammet i psykologi er et treårig studium på til sammen 180 studiepoeng.

Psykologutdanning
Psykologutdanningen har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol.

Masterprogram
Mastersstudiet i psykologi bygger på bachelor med fordypning i psykologi. Normert studietid for en mastergrad er 2 år.
Mastere i psykologi:
Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi
Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser

Ph.d.-program
Ph.d.-studiet i psykologi er normert til tre års fulltidsstudier (180 sp). PhD utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå.