Siste publikasjoner ved Pedagogisk institutt

Alle publikasjoner

Artikler publisert i 2014

Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter. (2014). Internevaluering av skoleanlegg: fokus på funksjonelle og estetiske siderSINTEF Fag (14). ISBN 978-82-536-1373-4. 

Fauskevåg, Odin. (2014). Skjervheim i dag. Bedre Skole, (1), 52-56.

Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Students' Perceptions of Emotional and Instrumental Teacher Support: Relations with Motivational and Emotional Responses. International Education Studies, 7(1), 21-36.

Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Students' perception of instrumental support and effort in mathematics: The mediating role of subjective task values. Social Psychology of Education, 17(3), 527-540.

Figueiredo, Maria P.; Grosvenor, Ian; Hoveid, Marit Honerød; MacNab, Natasha. (2014). The Dynamic and Changing Development of EERA Networks. European Educational Research Journal (online), 13(4), 404-417. 

Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; & Mjaavatn, Per Egil. (2014). Losing All Interest in School: Social Participation as a Predictor of the Intention to Leave Upper Secondary School Early. Scandinavian Journal of Educational Research, Publisert online: 05.06.2014. DOI: 10.1080/00313831.2014.904420

Griffiths, Morwenna; Hoveid, Marit Honerød; Winter, Christine; & Todd, Sharon. (2014). Special Issue: Re-imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices (Editorial). Journal of Philosophy of Education, 48(2), 3-4.

Hoveid, Marit Honerød. (2014). European Educational Research - Constraints and Possibilities. Studium Educationis, 15(1), 9-22.  

Hoveid, Marit Honerød; Keiner, Edwin; & Seddon, Terri. (2014). A 'Moot' for Educational Research in Europe? European Educational Research Journal, 13(2), 130-142. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2014.13.2.130

Hoveid, Marit Honerød; & Finne, Arnhild. (2014). You Have to Give of Yourself': Care and Love in Pedagogical Relations. Journal of Philosophy of Education, 48(2), 246-259.

Imsen, Gunn; Ramberg, Magnus Rye. (2014). Fra progressivisme til tradisjonalisme i den norske grunnskolen? Endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001 - 2012. Sosiologi i dag, 44(4), 10-35.

Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Entrepreneurship projects and pupils' academic performance: A study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal (online), 13(2), 155-166.

Karlsdottir, Ragnheidur; & Stefansson, Thorarinn. (2014). Development of handwriting proficiency in compulsory school children: A longitudinal study 1999-2005. The Icelandic Journal of Education, 23(1) 47-77.

Klomsten, Anne Torhild. (2014). Psykisk helse - inn på timeplanen! Bedre skole, (1), 10-14.

Mjaavatn, Per Egil. (2014). En enkel motorikktest med stor prediksjonsverdi? Kroppsøving, (1), 12-14.

Mjaavatn, Per Egil; & Frostad, Per. (2014). Tanker om å slutte på videregående skole: er ensomhet en viktig faktor? Spesialpedagogikk, 79(1), 48-55.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre. (2014). The Coach-athlete relationship and Self-determination: Assessing an Athlete Centered Scale in sport. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1).

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; & Abrahamsen, Frank Eirik. (2014). Examining possible relationship between athlete burnout and mindfulness, stress, and school- and sport performances. International Journal of Coaching Science.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Junior Athletes' Goal Orientation, Motivation, and Emotional and Physical Exhaustion. The International Journal of Coaching Science, 8(1)

Moen, Frode; & Kvalsund, Ragnvald. (2014). Subjectivity about Communication in Different Learning Contexts in Sport. Operant Subjectivity, 37(3), 1–19. DOI: 10.15133/j.os.2014.008

Moen, Frode. (2014). Subjective Expectations among coaches and athletes about the coach role in sport. International Journal of Humanities and Social Science,4,

Pijl, Sip Jan; Frostad, Per & Mjaavatn, Per Egil. (2014). Students with special educational needs in secondary education: are they intending to learn or to leave? European Journal of Special Needs Education, nr 1, 2014, s 16-28

Rokkones, Klara; & Saur, Ellen. (2014). Rapport 2 "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Restaurant og matfag.

Schofield, Daniel. (2014). Young People Exploring Their Media Experiences: Mediagraphy as a Reflection Tool in Upper Secondary School. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(2), 113-127. http://www.idunn.no/ts/dk

Skaalvik, Einar M.; & Skaalvik, Sidsel. (2014). Skolen som arbeidsplass. Bedre skole, (3), 10-15.

Skaalvik, Einar. M.; & Skaalvik, Sidsel. (2014). Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. Psychological Reports, 114(1), 1-10. 

Steinsholt, Kjetil. (2014). Det er det negative vi lærer av. Første steg, 2, 24-26

Bøker 2014

Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014). The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science + Business Media B.V. (ISBN 978-94-007-7124-6)

Imsen, Gunn. (2014). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-02383-0)

Saur, Ellen. (2014). Utenforskap, inkludering og demokrati. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. I Haugen og Hestbek (red.), Pedagogikk, politikk og etikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Steinsholt, Kjetil. (2014). Nysgjerrighetens pedagogikk. Akademika forlag (ISBN 978-82-321-0141-2)

 

Bøker utgitt i 2013

Hoveid, Marit Honerød; Gray, Peter Barry.
Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-519-2933-2)

Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen.
Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0009-5)

Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel.
Skolen som læringsarena. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02203-1)

Øksnes, Maria; Steinsholt, Kjetil.
Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-36860-9)

Bøker utgitt i 2012

  • Assarsson, L. A. og Aarsand, P. Familjeliv och lärande.

Boken handler om familieliv fra et lærende perspektiv.Forskere fra barne- og ungdomsfeltet fokuserer på voksnes læring og boken presenterer og problematiserer ulike aktiviteter i familiers hverdagsliv og bidrar til å se disse i et nytt lys.

  • Moen, T. og Tveit, A. Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere.

Boken tar blant annet for seg muligheter og utfordringer knyttet til samhandling, samt bevisstgjøring om egen rolle når man som profesjonell yrkesutøver samhandler med andre.

  • Tveit, Arne. Dette vet vi om anerkjennelse, ros og regler i klasserommet.

Forfatteren fremhever viktigheten av ros og positive tilbakemeldinger gitt på en konstruktiv, god, og målrettet måte. Hvordan regler er nødvendige for et god læringsmiljø blir også tatt opp.

  • Skaalvik, E.M. og Skaalvik, S. Skolen som arbeidsplass. Trivsel, mestring og utfordringer.

Denne boka tar for seg lærerrollen, lærernes arbeidssituasjon og hvordan lærere opplever sitt arbeid.

  • Vettenranta, S. og Frantzen, V. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Denne boken tar for seg de mediepedagogiske utfordringene som den digitale tidsalderen fører med seg, og ønsker å drøfte disse utfordringene både teoretisk og ved å løfte fram aktuelle praktiske eksempler.

Bøker gitt ut i 2011

  • Steinsholt, K. og Dobson, S. Dannelse. Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.

Denne boken tar opp og kaster lys over dannelsesbregrepet ut fra et mangfold av pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver. Det er å håpe at boken kan utfordre leserne til også selv å bevege seg inn i dette komplekse og ulne dannelseslandskapet ved aktivt å ettertenkem gjennomtenke og videretenke dannelse om og om igjen, slik at den ikke stivner og faller til ro.

  • Moen, T. og Karlsdottir, R. Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning.

Denne boken omhandler sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Hensikten med boken er å fremme en forståelse av hva kvalitativ forskning innebærer.

  • Imsen, Gunn. Hva er pedagogikk.

Forfatteren gir en oversiktlig innføring i hvordan faget har vokst fram som en samfunnsvitenskapelig disiplin i Norge, hva som er de viktigste temaene og hvilke forskningsmetoder faget benytter.

  • Skaalvik, E. M. og Skaalvik, S. Motivasjon for skolearbeid.

I denne boka gjør forfatterne rede for noen sentrale teorier om motivasjon, og drøfter hva skolen kan gjøre for å motivere elevene. De presenterer også en stor undersøkelse om elevers motivasjon for skolearbeid og de ser på hva lærerne kan gjøre for å motivere elevene.

  • Steinsholt, Kjetil. Barns uteleker.

Denne boken fokuserer konkret på hvilke tradisjonelle uteleker barn leker i dag, parallelt med livet online. Boken beskriver lekene gjennom bilder og tekst og vil være en god oversikt for alle som jobber med barn i barnehage, skole og SFO, og ikke minst for foreldre som ønsker at barna skal ta del i leker som de selv lekte og satte pris på som barn.

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Pedagogisk institutt
   7491 Trondheim