Siste publikasjoner ved Pedagogisk institutt

Alle publikasjoner

Artikler publisert i 2014

Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter. (2014). Internevaluering av skoleanlegg: fokus på funksjonelle og estetiske siderSINTEF Fag (14). ISBN 978-82-536-1373-4. 

Fauskevåg, Odin. (2014). Skjervheim i dag. Bedre Skole, (1), 52-56.

Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Students' Perceptions of Emotional and Instrumental Teacher Support: Relations with Motivational and Emotional Responses. International Education Studies, 7(1), 21-36.

Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Students' perception of instrumental support and effort in mathematics: The mediating role of subjective task values. Social Psychology of Education, 17(3), 527-540.

Figueiredo, Maria P.; Grosvenor, Ian; Hoveid, Marit Honerød; MacNab, Natasha. (2014). The Dynamic and Changing Development of EERA Networks. European Educational Research Journal (online), 13(4), 404-417. 

Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; & Mjaavatn, Per Egil. (2014). Losing All Interest in School: Social Participation as a Predictor of the Intention to Leave Upper Secondary School Early. Scandinavian Journal of Educational Research, Publisert online: 05.06.2014. DOI: 10.1080/00313831.2014.904420

Griffiths, Morwenna; Hoveid, Marit Honerød; Winter, Christine; & Todd, Sharon. (2014). Special Issue: Re-imagining Relationships in Education: Ethics, Politics and Practices (Editorial). Journal of Philosophy of Education, 48(2), 3-4.

Hoveid, Marit Honerød. (2014). European Educational Research - Constraints and Possibilities. Studium Educationis, 15(1), 9-22.  

Hoveid, Marit Honerød; Keiner, Edwin; & Seddon, Terri. (2014). A 'Moot' for Educational Research in Europe? European Educational Research Journal, 13(2), 130-142. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2014.13.2.130

Hoveid, Marit Honerød; & Finne, Arnhild. (2014). You Have to Give of Yourself': Care and Love in Pedagogical Relations. Journal of Philosophy of Education, 48(2), 246-259.

Imsen, Gunn; Ramberg, Magnus Rye. (2014). Fra progressivisme til tradisjonalisme i den norske grunnskolen? Endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001 - 2012. Sosiologi i dag, 44(4), 10-35.

Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Entrepreneurship projects and pupils' academic performance: A study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal (online), 13(2), 155-166.

Karlsdottir, Ragnheidur; & Stefansson, Thorarinn. (2014). Development of handwriting proficiency in compulsory school children: A longitudinal study 1999-2005. The Icelandic Journal of Education, 23(1) 47-77.

Klomsten, Anne Torhild. (2014). Psykisk helse - inn på timeplanen! Bedre skole, (1), 10-14.

Mjaavatn, Per Egil. (2014). En enkel motorikktest med stor prediksjonsverdi? Kroppsøving, (1), 12-14.

Mjaavatn, Per Egil; & Frostad, Per. (2014). Tanker om å slutte på videregående skole: er ensomhet en viktig faktor? Spesialpedagogikk, 79(1), 48-55.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre. (2014). The Coach-athlete relationship and Self-determination: Assessing an Athlete Centered Scale in sport. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 7(1).

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; & Abrahamsen, Frank Eirik. (2014). Examining possible relationship between athlete burnout and mindfulness, stress, and school- and sport performances. International Journal of Coaching Science.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre; & Skaalvik, Einar M. (2014). Junior Athletes' Goal Orientation, Motivation, and Emotional and Physical Exhaustion. The International Journal of Coaching Science, 8(1)

Moen, Frode; & Kvalsund, Ragnvald. (2014). Subjectivity about Communication in Different Learning Contexts in Sport. Operant Subjectivity, 37(3), 1–19. DOI: 10.15133/j.os.2014.008

Moen, Frode. (2014). Subjective Expectations among coaches and athletes about the coach role in sport. International Journal of Humanities and Social Science,4

Olsen, Bent. (2014). Mener du virkelig det. Fire værdiprofiler blandt personalet i børnehaverne. Gjallerhorn, 19, 34-46.

Olsen, Bent. (2014). Det er bare en overgang: riter og andre realiteter i børns afsked med børnehaven. Skolestart, 44(3), 4-5.

Olsen, Bent. (2014). Kunnskap og symbolsk dominans: en studie av kampen om barnehagen. PAIDEIA, 7, 6-14.

Pijl, Sip Jan; Frostad, Per & Mjaavatn, Per Egil. (2014). Students with special educational needs in secondary education: are they intending to learn or to leave? European Journal of Special Needs Education, nr 1, 2014, s 16-28.

Rokkones, Klara; & Saur, Ellen. (2014). Rapport 2 "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Restaurant og matfag.

Schofield, Daniel. (2014). Young People Exploring Their Media Experiences: Mediagraphy as a Reflection Tool in Upper Secondary School. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(2), 113-127. http://www.idunn.no/ts/dk

Skaalvik, Einar M.; & Skaalvik, Sidsel. (2014). Skolen som arbeidsplass. Bedre skole, (3), 10-15.

Skaalvik, Einar. M.; & Skaalvik, Sidsel. (2014). Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. Psychological Reports, 114(1), 1-10. 

Steinsholt, Kjetil. (2014). Det er det negative vi lærer av. Første steg, 2, 24-26.

Bøker 2014

Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014). The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science + Business Media B.V. (ISBN 978-94-007-7124-6)

Imsen, Gunn. (2014). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-02383-0)

Saur, Ellen. (2014). Utenforskap, inkludering og demokrati. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. I Haugen og Hestbek (red.), Pedagogikk, politikk og etikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Steinsholt, Kjetil. (2014). Nysgjerrighetens pedagogikk. Akademika forlag (ISBN 978-82-321-0141-2)

 

Bøker utgitt i 2013

Hoveid, Marit Honerød; Gray, Peter Barry.
Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-519-2933-2)

Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen.
Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0009-5)

Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel.
Skolen som læringsarena. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02203-1)

Øksnes, Maria; Steinsholt, Kjetil.
Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-36860-9)

Bøker utgitt i 2012

  • Assarsson, L. A. og Aarsand, P. Familjeliv och lärande.

Boken handler om familieliv fra et lærende perspektiv.Forskere fra barne- og ungdomsfeltet fokuserer på voksnes læring og boken presenterer og problematiserer ulike aktiviteter i familiers hverdagsliv og bidrar til å se disse i et nytt lys.

  • Moen, T. og Tveit, A. Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere.

Boken tar blant annet for seg muligheter og utfordringer knyttet til samhandling, samt bevisstgjøring om egen rolle når man som profesjonell yrkesutøver samhandler med andre.

  • Tveit, Arne. Dette vet vi om anerkjennelse, ros og regler i klasserommet.

Forfatteren fremhever viktigheten av ros og positive tilbakemeldinger gitt på en konstruktiv, god, og målrettet måte. Hvordan regler er nødvendige for et god læringsmiljø blir også tatt opp.

  • Skaalvik, E.M. og Skaalvik, S. Skolen som arbeidsplass. Trivsel, mestring og utfordringer.

Denne boka tar for seg lærerrollen, lærernes arbeidssituasjon og hvordan lærere opplever sitt arbeid.

  • Vettenranta, S. og Frantzen, V. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Denne boken tar for seg de mediepedagogiske utfordringene som den digitale tidsalderen fører med seg, og ønsker å drøfte disse utfordringene både teoretisk og ved å løfte fram aktuelle praktiske eksempler.

Bøker gitt ut i 2011

  • Steinsholt, K. og Dobson, S. Dannelse. Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.

Denne boken tar opp og kaster lys over dannelsesbregrepet ut fra et mangfold av pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver. Det er å håpe at boken kan utfordre leserne til også selv å bevege seg inn i dette komplekse og ulne dannelseslandskapet ved aktivt å ettertenkem gjennomtenke og videretenke dannelse om og om igjen, slik at den ikke stivner og faller til ro.

  • Moen, T. og Karlsdottir, R. Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning.

Denne boken omhandler sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Hensikten med boken er å fremme en forståelse av hva kvalitativ forskning innebærer.

  • Imsen, Gunn. Hva er pedagogikk.

Forfatteren gir en oversiktlig innføring i hvordan faget har vokst fram som en samfunnsvitenskapelig disiplin i Norge, hva som er de viktigste temaene og hvilke forskningsmetoder faget benytter.

  • Skaalvik, E. M. og Skaalvik, S. Motivasjon for skolearbeid.

I denne boka gjør forfatterne rede for noen sentrale teorier om motivasjon, og drøfter hva skolen kan gjøre for å motivere elevene. De presenterer også en stor undersøkelse om elevers motivasjon for skolearbeid og de ser på hva lærerne kan gjøre for å motivere elevene.

  • Steinsholt, Kjetil. Barns uteleker.

Denne boken fokuserer konkret på hvilke tradisjonelle uteleker barn leker i dag, parallelt med livet online. Boken beskriver lekene gjennom bilder og tekst og vil være en god oversikt for alle som jobber med barn i barnehage, skole og SFO, og ikke minst for foreldre som ønsker at barna skal ta del i leker som de selv lekte og satte pris på som barn.

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Pedagogisk institutt
   7491 Trondheim