Siste publikasjoner ved Pedagogisk institutt

Alle publikasjoner

 

Bøker utgitt i 2014:

Steinsholt, Kjetil.
Nysgjerrighetens pedagogikk. Akademika forlag 2014 (ISBN 978-82-321-0141-2)

 Bøker utgitt i 2013:

Hoveid, Marit Honerød; Gray, Peter Barry.
Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-519-2933-2)

Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen.
Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0009-5)

Skaalvik, Einar Melgren; Skaalvik, Sidsel.
Skolen som læringsarena. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02203-1)

Øksnes, Maria; Steinsholt, Kjetil.
Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-02-36860-9)

Bøker utgitt i 2012:

  • Assarsson, L. A. og Aarsand, P. Familjeliv och lärande.

Boken handler om familieliv fra et lærende perspektiv.Forskere fra barne- og ungdomsfeltet fokuserer på voksnes læring og boken presenterer og problematiserer ulike aktiviteter i familiers hverdagsliv og bidrar til å se disse i et nytt lys.

  • Moen, T. og Tveit, A. Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere.

Boken tar blant annet for seg muligheter og utfordringer knyttet til samhandling, samt bevisstgjøring om egen rolle når man som profesjonell yrkesutøver samhandler med andre.

  • Tveit, Arne. Dette vet vi om anerkjennelse, ros og regler i klasserommet.

Forfatteren fremhever viktigheten av ros og positive tilbakemeldinger gitt på en konstruktiv, god, og målrettet måte. Hvordan regler er nødvendige for et god læringsmiljø blir også tatt opp.

  • Skaalvik, E.M. og Skaalvik, S. Skolen som arbeidsplass. Trivsel, mestring og utfordringer.

Denne boka tar for seg lærerrollen, lærernes arbeidssituasjon og hvordan lærere opplever sitt arbeid.

  • Vettenranta, S. og Frantzen, V. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Denne boken tar for seg de mediepedagogiske utfordringene som den digitale tidsalderen fører med seg, og ønsker å drøfte disse utfordringene både teoretisk og ved å løfte fram aktuelle praktiske eksempler.

Bøker gitt ut i 2011:

  • Steinsholt, K. og Dobson, S. Dannelse. Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.

Denne boken tar opp og kaster lys over dannelsesbregrepet ut fra et mangfold av pedagogiske og utdanningspolitiske perspektiver. Det er å håpe at boken kan utfordre leserne til også selv å bevege seg inn i dette komplekse og ulne dannelseslandskapet ved aktivt å ettertenkem gjennomtenke og videretenke dannelse om og om igjen, slik at den ikke stivner og faller til ro.

  • Moen, T. og Karlsdottir, R. Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning.

Denne boken omhandler sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Hensikten med boken er å fremme en forståelse av hva kvalitativ forskning innebærer.

  • Imsen, Gunn. Hva er pedagogikk.

Forfatteren gir en oversiktlig innføring i hvordan faget har vokst fram som en samfunnsvitenskapelig disiplin i Norge, hva som er de viktigste temaene og hvilke forskningsmetoder faget benytter.

  • Skaalvik, E. M. og Skaalvik, S. Motivasjon for skolearbeid.

I denne boka gjør forfatterne rede for noen sentrale teorier om motivasjon, og drøfter hva skolen kan gjøre for å motivere elevene. De presenterer også en stor undersøkelse om elevers motivasjon for skolearbeid og de ser på hva lærerne kan gjøre for å motivere elevene.

  • Steinsholt, Kjetil. Barns uteleker.

Denne boken fokuserer konkret på hvilke tradisjonelle uteleker barn leker i dag, parallelt med livet online. Boken beskriver lekene gjennom bilder og tekst og vil være en god oversikt for alle som jobber med barn i barnehage, skole og SFO, og ikke minst for foreldre som ønsker at barna skal ta del i leker som de selv lekte og satte pris på som barn.

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Pedagogisk institutt
   7491 Trondheim