Pedagogisk institutt

Illustrasjonsbilde/FOTO

Pedagogikk er et viktig fag i dagens samfunn fordi det handler om grunnleggende sider ved det å være menneske – hvordan vi lærer, kommuniserer og ikke minst om samspillet mellom individet og samfunnet. I tillegg er pedagogikk både et teoretisk og praktisk fag, og det tar for seg mange ulike aspekter som historiske perspektiv på skole og utdanning, filosofi, barndom, vennskap, medier, og utvikling.

Alle har en mening om pedagogikk, om hva som er god læring og om hvordan gode læringssituasjoner bør tilrettelegges. Å ha meninger og oppfatninger om pedagogikk er imidlertid ikke det samme som å ha kunnskap og kompetanse innenfor pedagogikk. Det finnes ingen fasitsvar på pedagogiske spørsmål. Ulike tider, ulike historiske og sosiale kontekster har gitt forskjellige svar. At pedagogiske problemstillinger kan tilnærmes og forklares ut fra flere ulike perspektiv gjør det til et spennende og utfordrende fagfelt!

Yrkesrelevans
Pedagogikkfaget gir deg en bred og allsidig kompetanse som er nyttig i forhold til arbeid med mennesker på ulike nivå og i ulike settinger, både praktisk og på et overordnet teoretisk nivå. Du vil også få innsikt i og forståelse for hvordan individer og organisasjoner lærer og utvikler seg i et komplekst samfunn i stadig endring. Mer spesifikt vil du få pedagogisk kunnskap om og kompetanse i å analysere undervisningsprosesser, kommunikasjon, læring, oppdragelse og danning i spenningsfeltet mellom det konkrete og det abstrakte. Pedagoger må kunne se den konkrete læringssituasjonen, og samtidig forholde seg til det overordnede perspektivet. Hva som er riktig å gjøre i en læringssituasjon, vil ikke nødvendigvis være overførbart til en annen. På alle nivå gir studiene i pedagogikk trening og kompetanse i kritisk refleksjon og analyse, både muntlig og skriftlig.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Studier
Pedagogisk institutt har studietilbud på alle nivåer.Årsstudiet i pedagogikk er en integrert del av bachelorstudiet. Årsstudiet gir en innføring i fagets grunndisipliner og sentrale pedagogiske begreper. Bachelorstudiet bygger på årsstudiet og innebærer både en videreføring og utvidelse av det pedagogiske fagfeltet. Studentene vil få en innføring i vitenskapelig metode og de skal skrive en bacheloroppgave det siste semesteret. I mastergradsstudiet tilbyr vi spesialisering i utdanning og oppvekst, spesialpedagogikk og førskolepedagogikk. Vi tilbyr også et emne på masternivå i mediepedagogikk. Også innen etter og videreutdanning (EVU) tilbyr instituttet egne kurs og to masterprogram; spesialpedagogikk med studieretningene audiopedagogikk og synspedagogikk, og pedagogisk psykologisk rådgiving.

Aktuelt

Skal du begynne på metode på mastergraden i pedagogikk høsten 2014 og lurer du på hvordan metodeundervisningen er lagt opp?  Her finner du litt mer informasjon om metodeundervisningen.

 

 

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon: +47 73 59 19 50
Faks: +47 73 59 18 90
Epost: ped@svt.ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/ped

Åpningstider:
     man-fre 12-15.
Besøksadresse:
   Loholt Allé 87, Pav. C, Dragvoll
   7491 Trondheim
Postadresse:
   NTNU
   Pedagogisk institutt
   7491 Trondheim

Tidsskriftet FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i praksis finner du her .