Bjørn Winther Solemslie disputerte 29.juni 2016

Bjørn Winther Solemslie gjennomførte prøveforelesning og forsvarte ph.d.-avhandlingen sin «Experimental methods and design of a Pelton bucket» onsdag 29. juni 2016.

Prof. Jan M. Øverli, komiteens administrator, poengterte under innledningen at Solemslie hadde levert en prøveforelesning med et meget høyt teoretisk nivå. Temaet for prøveforelesningen var state-of-the-art og nyutviklinger innen offshore vindkraft.

For en smekkfull sal overbeviste Solemslie også under forsvarelsen av avhandlingen sin. NVKS gratulerer med vel gjennomført disputas, og ønsker han lykke videre i stillingen som post.doc. ved Vannkraftlaboratoriet.


God sommer

Studiets siste semester er avsluttet for masterstudentene ved NTNU. Vi gratulerer med innlevert masteroppgave og ønsker alle masse lykke til videre. NVKS takker for et godt samarbeid med engasjerte studenter og ser fram til å møte de kommende masterstudentene. Under følger noen bilder fra året som har gått.

 

Fredag 13. mai gikk den årlige fotballturneringen av staben. Maskin hadde tydeligvis jobbet hardt mot denne begivenheten og gikk seirende ut både mot de regjerende mesterene fra bygg og mot laget fra elkraft/ingeniørgeologi. Turneringen ble avsluttet med grillfest for alle involverte.

Fotball

 

Feltoving

 

Maskinstudenter


Storsatsning på vannkraftforskning

I 2015 ledet Norsk Vannkraftsenter søknadsprosessen på FME Vannkraft på vegne av NTNU. Nå kan vi med glede og stolthet melde at NTNU, SINTEF og NINA sammen med partnere fra industri, forvaltning og forskning er tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) på vannkraft. Det nye forskningssenteret vil gi vannkraftsektoren kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse.

- Vi er glade og stolte over tildelingen. Senteret skal levere verdensledende kunnskap og løsninger til norsk vannkraftsektor for å sikre videre lønnsomhet og verdiskaping, sier Hege Brende, leder for forskningssenteret.

Det nye senteret samler ledende fagmiljøer og industribedrifter innen vannkraft i Norge. Samarbeidspartnerne er NTNU, SINTEF Energi, NINA og en stor gruppe partnere fra industri, forvaltning og forskning.

- Vi vil takke Forskningsrådet og vannkraftsektoren for tilliten de gir oss gjennom denne økte finansielle muligheten til å skape et forskningssenter for vannkraft på internasjonalt nivå. Tildelingen bidrar til en nødvendig oppskalering av vannkraftforskningen i Norge, sier Brende.

Forskningstemaene

FME Vannkraft vil kunne få finansiering fra Forskningsrådet i inntil åtte år. NTNU er vertsinstitusjon og står ansvarlig for virksomheten. Hege Brende, som i dag er leder for Norsk Vannkraftsenter (NVKS), er satt til å lede det nye FME-et.

Etableringen av det nye senteret vil utnytte det eksisterende samarbeidet som kraftnæringen, NTNU, SINTEF og NINA har gjennom Norsk Vannkraftsenter og det pågående FME-et CEDREN. - Vi har gjennom dette gode forutsetninger for å komme raskt i gang for å nå våre ambisjoner, sier Brende.

Forskningen ved senteret vil ta for seg følgende temaer:

 • Damkonstruksjoner og vannveier. Ny teknologi for damkonstruksjoner og vannveier for å møte utfordringene med å tilpasse systemet til fleksibel drift, reguleringsregimer og klimaendringer.
 • Turbiner og generatorer. Ny teknologi for å styrke kapasiteten i vannkraftsystemer og øke fleksibiliteten i vannkraftsystemet og i vannkraftverkene. Lønnsomhetspotensialet av teknologiske forbedringer er stor hvis sektoren er i stand til å utnytte dette effektivt.
 • Marked og tjenester. Nye planleggingsverktøy for oppgradering og utvidelse av vannkraftverk for å redusere investeringsrisiko i fremtidige markeder. Innovere på teknologi, system og økonomiske analysemodeller for å maksimere profitt.
 • Miljødesign. Kombinasjonen av ny kunnskap om miljøforhold, samfunnsinteresser og innovativ teknologi for å redusere miljøkonsekvensene, forbedre beslutningsprosesser og sikre videre utvikling av fornybar kraftproduksjon.

 

Fakta FME Vannkraft

 • Skal levere verdensledende kunnskap og løsninger til norsk vannkraftsektor
 • Er en del av ordningen med Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME)  http://www.forskningsradet.no/prognett-energisenter/Forside/1222932140861
 • Vertsinstitusjon og ansvarlig for virksomheten er NTNU. SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er hovedforskningspartnere
 • Senteret har nærmere 60 partnere fra industri, forvaltning og forskning
 • Finansieres av midler fra FME-ordningen, fra industripartnere og fra forskningsinstitusjonene NTNU, SINTEF og NINA
 • Totalbudsjett på om lag 430 millioner kroner fordelt på inntil åtte år
 • Senterleder er Hege Brende

Les mer om senteret her: www.ntnu.no/vannkraft


Etterutdanningskurs (EVU) "Optimalt vedlikehold av vannkraftverk"

NTNUs etterutdanningskurs (EVU) "Optimalt vedlikehold av vannkraftverk" (ET6005) ble gjennomført i april med 12 deltakere. Kurset omfatter to firedagers samlinger. Les mer om kurset her.

Forelesere på kurset var Tore-Johan Flåm (NTE), Bjarne Børresen (Multiconsult), Øyvind Linnebo (ABB), Gunnar Aarvold (MainTech), Per Egil Skåre (DynaVec), Rune Bredo Johansen (Statkraft), Halvor Heir (Statkraft), Arne Nysveen (NTNU Institutt for elkraftteknikk) samt Maren Istad, Dag Eirik Nordgård, Arnt Ove Eggen, Thomas Welte og Eivind Solvang fra SINTEF Energi.

Torsdag 28. april fikk kursdeltakerne orientering om Norsk Vannkraftsenter (NVKS). I tillegg presenterte PhD-studentene Bjørn Solemslie, Biraj Thapa og Magni Svarstad ved Vannkraftlaboratoriet forskningsprosjektene sine.


Vestlandsalliansen besøker Norsk Vannkraftsenter

Torsdag 14. april tok Produksjonslederforum i Vestlandsalliansen turen til Trondheim og Norsk Vannkraftsenter. Vestlandsalliansen er en del av partnergruppen i NVKS og produksjonslederne ønsket å få en bred oppdatering på aktivitetene innen forskning og utdanning på vannkraft ved Trondheimsmiljøene, herunder både NTNU, NVKS, CEDREN og Sintef Energi. NVKS organiserte et tett heldags program som inkluderte omvisninger i Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet, demonstrasjoner fra stipendiatene, faglige diskusjoner og presentasjoner, samt tre flotte lynforedrag fra masterstudentene Bjarne Vaage, Tarjei Lid Riise og Eirik Leknes.

NVKS takker for besøket og ser frem til et videre fruktbart samarbeid med våre medlemmer og interessenter: vi setter pris på besøk!

Vestlandsalliansen er et samarbeid mellom syv energiselskap på Vestlandet. Hovedformålet med alliansen er å være en pådriver for en positiv utvikling i regionen - både industrielt og for samfunnet generelt. I tillegg skal samarbeidet sikre verdiene i kraftindustriene på Vestlandet og se på nye muligheter og satsningsområder innen fornybar energi.

Vestlandsalliansen har vært med i Norsk Vannkraftsenter siden etableringen og er representert i styret ved Dagfinn Vatne. Samlet sett er Vestlandsalliansen en av de største aktørene i NVKS. Deltakerne på Trondheimsbesøket var John- Martin Mjånes, Ola Lingaas, Stig Falling, Jacob Hornnes, Terje Myklebust, Wenche Teigland, Anna Silje O. Andersen, Åke Madsen, Erik Skorve og Kjetil Harestad.

 


Kalender

Kurs og konferanser

       Frist for innsending av Abstract er 15. juni 2016.

 •  

Om senteret


Norsk Vannkraftsenter er et nasjonalt samlende senter som sikter på å sikre og utvikle forskning og utdanning mot vannkraftrelaterte teknologier. Senteret er et samarbeid mellom universitet, forskningsinstitusjoner, industri og norske myndigheter. Senteret har hovedsete på NTNU i Trondheim.

 

 

 

Kontakt


Hege Brende    -  Daglig leder

Kari Haugan     -  Prosjektleder