Formidling

NSEP skal bidra til større interesse, forståelse og anvendelse av forskningsresultater og annen kunnskap innen helseinformatikk i helsesektoren, hos helse-IT-leverandører og i offentlig forvaltning. NSEPs formidlingsvirksomhet skal styrke omdømmet og synligheten av senteret, både nasjonalt og internasjonalt.

Onsdagsseminaret ved NSEP

Onsdagsseminaret har sin opprinnelse før selve opprettelsen av NSEP. I NFR-prosjektet Kvalis – Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal i sykehus (1999-2003) var seminaraktiviteten et viktig virkemiddel i kunnskapsutviklingen rundt temaet elektroniske pasientjournaler. Dette ble videreført da NSEP ble opprettet i 2003.

NSEP har et ambisiøst mål om å arrangere 35 seminarer i året, med et gjennomsnitt på 20 deltakere pr. seminar innen 2015. Tallene for 2010 viser imidlertid 19 seminarer med gjennomsnittlig 14 deltakere hver gang. Hovedandelen deltakere er interne, men det er et åpent seminar hvor alle med interesse for tematikken oppfordres til å komme. Foredragsholderne på onsdagsseminarene synliggjør bredden i NSEPs virksomhet – her er det bidrag fra ulike fagdisipliner, helseforetak, IT-bedrifter, samt andre organisasjoner og universiteter både nasjonalt og internasjonalt.

Dette initiativet har vist seg å være en god arena for utveksling av erfaringer, for å knytte nye kontakter og ikke minst som katalysator for nye tanker og prosjektideer. Det er også en arena for ferske stipendiater og andre til å få trening i det å presentere, og få tilbakemeldinger på det de holder på med. Onsdagsseminaret kommer til å være et viktig virkemiddel for kunnskapsutvikling også i tiden framover.

Prosjektor

           Aviser