Tematisk satsningsområde

Medisinsk teknologi

Det tematisk satsingsområde Medisinsk Teknologi opphørte ved utgangen av 2013. Det er etablert en ny og bredere tematisk satsing innen helse, velferd og teknologi, og medisinsk teknologi forblir en viktig del av NTNUs nye tematiske satsing og aktiviteten fortsetter.

Satsningsområdet ble opprettet i 1999 som et virkemiddel for å utvikle unike tverrfaglige samarbeid mellom gode forskermiljø innen medisinsk teknologi  ved NTNU, SINTEF og St.Olavs Hospital.

Målet har vært å frembringe og videreutvikle nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering, samt øke forståelsen av samfunnsmessige aspekter ved medisinsk teknologi.

Medisinsk teknologi har vært et tverrfaglig samarbeid mellom medisinere/helsepersonell, biologer, teknologer og samfunnsvitere. Hovedaktivitetene gjenspeiles i nettverksgruppene innen:

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Bioinformatikk

Biooptikk

Biomekanikk

Nanoteknologi

Helseinformatikk

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Avbildning

Bioteknologi

Samfunnsaspekter

Motorikk

 

Aktuelt

Støtte til forskningsprosjekter innen velferdsteknologi 2012

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi ønsker å støtte to forskningsprosjekter innen velferdsteknologi med henholdsvis en phd-stilling og en post doktor-stilling.

Støtte til forskningsprosjekter innen velferdsteknologi 2012

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi ønsker å støtte to forskningsprosjekter innen velferdsteknologi med henholdsvis en phd-stilling og en post doktor-stilling.

Formålet med utlysningen er å initiere nye tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjekter innen velferdsteknologi.

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi ønsker å støtte to forskningsprosjekter innen velferdsteknologi med henholdsvis en phd-stilling for 4 år og en postdoc-stilling for 2 år. Det er ønskelig å støtte prosjekter innen velferdsteknologi som kan bidra til at syke og pleietrengende kan bo hjemme, få økt livskvalitet eller bedret trygghet gjennom teknologiske løsninger som overvåker sykdomsutvikling og risiko for alvorlige hendelser. Det er et økende fokus på velferdsteknologi og behovet for å utvikle ny teknologi for syke og pleietrengende. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom Norges forskningsråd sin nye satsing kalt «Flere aktive og sunne år» og programmet for helse- og omsorgstjenester.

Formålet med utlysningen er å initiere nye tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjekter innen velferdsteknologi. En ønsker at disse prosjektene kan lede til større eksternfinansierte prosjekter. Det er prosjektene som vil få støtte, og ikke eventuelle kandidater.

To phd stillinger-tildelt

Det ble mottatt tre søknader. Det ble tildelt to phd-stillinger:

  • "Welfare technology for the elderly - Development telemedical service models for fall risk assessment and exercise guidance" ved Vereijken og Helbostad, DMF; og
  • "Produkter for velferd og aktivitet for eldre" ved Knut Aasland, IVT.

Kriterier for tildeling av støtte var:

  • Vitenskapelig kvalitet
  • Tverrfaglighet og tverrfakultært samarbeid
  • Praktisk gjennomførbarhet av prosjektet
  • At prosjektet er praksisnært, det vil si at løsningene lett kan tas i bruk
  • Samarbeid med aktuelle brukere som kommune- eller spesialisthelsetjenesten

Søknaden skulle inneholde en prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider og CV på maksimalt 2 sider for prosjektleder og samarbeidspartnere. Det måtte klart framgå hva de ulike samarbeidspartnere skal bidra med. Tilsetning var ved NTNU.

Søknadsfristen var 8. juni 2012.

For mer informasjon kontakt:

Koordinator for satsingsområdet medisinsk teknologi Karin Tømmerås, karin.tommeras@ntnu.no, tel 91897989 eller

Leder for satsingsområdet medisinsk teknologi Catharina Davies, catharina.davies@ntnu.no, tel 73593688.

Medisinsk teknologi

Nyhetsarkiv