Luftveisgruppen – Childhood Airway Infection Research (CAIR) group

Luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til sykdom blant barn over hele verden, og dødelighet blant barn under fem år i lavinntektsland. Vi ønsker å øke kunnskapen om årsaker og vert-immunrespons ved luftveisinfeksjoner hos barn.

Som et grunnleggende rammeverk for forskningen har vi etablert en stor biobankkohort av barn med luftveisinfeksjoner. Prosjektet vårt kombinerer basal laboratorieforskning og kliniske data fra pasientprøver. Langtidsmålet er å redusere sykdom og dødelighet fra luftveisinfeksjoner gjennom utvikling av bedre forebygging og behandlingsalternativer.

CAIR gruppen ble opprettet i samarbeid mellom Barne- og ungdomsklinikken, og Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs Hospital, og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU.

Les mer om luftveisprosjektet CAIR på våre engelske sider.

Luftveisgruppen – Childhood Airway Infection Research (CAIR) group (logo).

Kontakt