Disputaser avlagt ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Avhandlingene kan fås ved å kontakte det humanistiske fakultet.

26. juni 2017 - Deniz Akin
Avhandling: "Queer Challenges to the Norwegian Policies and Practices of Immigration. Asylum seeking in Norway on the grounds of sexual orientation-based persecution". Prøveforlesning: "Queer challenges are a key aspect of your thesis. Reflect on your use of “queer studies” and discuss if it is possible and productive to “queer” the asylum system#.

14. oktober 2016 - Kristine Ask
Avhandling: "Ludic work: Assemblages, domestications and co-productions of play". Prøveforelesning: "Discuss the development of gender and gaming and how recent theoretical trends cast this topic in a new way".

16. september 2016 - Anette Schjerpen Hoel
Avhandling: "Kompleksitet versus forskjell: farskap blant minoritetsetniske fedre i dagens Norge". Prøveforelesning: "Forholdet mellom lokale og transnasjonale maskuliniteter - teoretiske og empiriske utfordringer og muligheter".

25. mai 2016 - William Throndsen
Avhandling: "Response and Responsibility: Smart meters, end use, and the possibility of a material public". Prøveforelesning: "Discuss possible relations between smart grid users, smart grid publics and smart grid consumers. How may theories of performativity and materiality help to understand and envision these relations?".

4. desember 2015 - Jana Bentze Sverdljuk
Avhandling: "In the Creative Space of Inclusion. Gender, sexuality and Ethnicity in the Representations of Migrants in Norway". Prøveforelesning: "An intersectional perspective on current Norwegian integration policy and practice".

1. desember 2015 - Marius Støylen Korsnes
Avhandling:"Chinese Renewable Struggles: Innovation, the Arts of the State and Offshore Wind Technology". Prøveforelesning: "Technological Learning  in Chinese Road to catch up in offshore wind technology".

4. september 2015 - Robert Lorenzo Jomisko
Avhandling: "Under utredning. Om læreprosesser og kunnskapshåndtering i klima-, energi- og miljøpolitikk". Prøveforelesning: "The "turn to politics" in STS and its links to political science".

26. juni 2015 - Elisabeth Stubberud
Avhandling: "Au pairing in Norway – the production of a (non) worker". Prøveforelesning: "Discuss how your dissertation research could contribute to new ways of understanding intersectionality with transnational living".

29. mai 2015 - Ane Møller Gabrielsen
Avhandling: "Makt og mening i hundeholdets konfliktsoner". Prøveforelesning: "Hund som humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskningsfelt. En begrunnelse".

13. mai 2015 - Eirik Frøhaug Swensen
Avhandling: «Kjærlighet og forviklinger» ‐ Snublesteiner for utviklingen av karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge". Prøveforelesning: "Gi en kritisk redegjørelse for utviklingen i den norske CCS-satsningen med utgangspunkt i henholdsvis et sosiomaterielt ANT-perspektiv og et narrativt perspektiv".

12. mai 2015 - Håkon Borchgrevink Stokland
Avhandling: "Towards a New Approach for Studies of Endangered Species Management. Technologies of government in Norwegian wolf managment (1960s-2010s)". Prøveforelesning: "Technologies of protection or technologies of control? What Norwegian wolf mangement can teach us about a conservation dilemma".

17. april 2015 - Bente Johnsen Rygg
Avhandling: "Energy as a Community Concern. How Local Communities Face the Challenge of Increasing Use and Production of Renewable Energy". Prøveforelesning: "Communities as arenas of energy system transformation".

19. desember 2014 - Liana Müller
Avhandling: "From Law to Turnkey: Negotiating Sustainability in Buildings". Prøveforelesning: "What do STS approaches offer for the understanding of building code development?".

9. desember 2014 - Alexandra Klimek
Avhandling: "Engineering and Politics: Embedding Carbon Capture, Transport and Storage (CCS) in Norway". Prøveforelesning: "How can socialization of technology be measured and evaluated? How does the notion differ from the STS repertoire of concepts and theories, incl. domestication, co-production and ANT?".

21. november 2014 - Åsne Lund Godbolt
Avhandling: "Market, money and morals. The ambiguous shaping of energy consumption in Norwegian households". Prøveforelesning: "Discourse analysis as tool for the study of energy consumption in general and the study of energy ethos and energy moralities in particular: Possibilities, advantages and problems?".

24. oktober 2014 - Sara Heidenreich
Avhandling: "Blowing in the wind: The socialization of offshore wind technology". Prøveforelesning: "The conceptual and policy implications of studying the socialization of technology".

10. oktober 2014 - Ingvild Kvale Sørensen
Avhandling: "Domesticating the Disney Tween Machine. Norwegian Tweens Enacting Age and Everyday Life". Prøveforelesning: "The social construction of everyday concepts - what we can learn from the "tween"?.

11. mars 2014 - Krishna Bharathi
Avhandling: "Sustainability in practice: Social science perspectives on architectural design, research and the implementation of building solutions". Prøveforelesning: "The ethics of practicing sustainable design in a globalising world".

14. januar 2014 - Stine Helena Bang Svendsen
Avhandling: "Affecting Change? Cultural Politics of Sexuality and "Race" in Norwegian Education". Prøveforelesning: "On unlearning of colorblindness to deal with racism".

27. september 2013 - Siri Øyslebø Sørensen
Avhandling: "Likestilling uten kjønn? En studie av hvordan kjønnskvotering til
bedriftsstyrer ble montert som politisk reform"
. Prøveforelesning: "Likestilling uten kjønn? Redegjør for begrepet "undoing gender" og drøft ulike implikasjoner av dette for feministiske studier av politikk".

20. september 2013 - Lucía Liste Muñoz
Avhandling: "The doing of Norwegian local governments digitalization: Exploring ICT-mediated adventures". Prøveforelesning: "Theoretical and methodological challenges when studying local and emergent practices from a multi-disciplinary perspective. The case of analyzing Norwegian local e-governments".

16. mai 2013 - Morten Haugdahl
Avhandlng: "Fornuft og følelser? Forståelser og forvaltning av hval og hvalfangst". Prøveforelesning: "Moby Dick, Willy og den bibelske Jona(s): Tradisjonelle og populære forestillinger om forholdet mellom mennesker og hvaler i den vestlige kulturen".

18. september 2012 - Sunniva Eikeland Tøsse
Avhandling: "Uncertainties and insufficiencies: Making sense of climate adaptation". Prøveforelesning: "Using examples from more than one country, discuss advances in and recent re-framings of the field of "public understanding of science"."

31. august 2012 - Siri Hall Arnøy
Avhandling: "The Hopeful Hydrogen. Scientists Advocating Their Matter of Concern". Prøveforelesning: "Discuss the relationship between hydrogen scientists and policy-makers, using the concepts of boundary work and actor-networks. What is achieved through the use of these concepts, and how do they relate to each other?".

24. august 2012 - Tomas Moe Skjølsvold
Avhandling: "Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden". Prøveforelesning: "Can differences in energy cultures be explained by differences in the socialisation of technology?".

29. juni 2012 - Thea Sofie Melhuus Hojem
Avhandling: "Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions". Prøveforelesning: "Consulting engineers between technology, economy, culture and society: How can the heterogeneity of their associations be engaged to increase the productivity of sustainable transitions?".

20. mars 2012 - Henrik Karlstrøm
Avhandling: "Empowering markets? The construction and maintenance of a deregulated market for electricity in Norway". Prøveforelesning: "What are the limitations of explaining electricity market restructuring with a performativity approach? Clarify how the "lack of market conform behavior" influenced competition and the investments of utilities and other market participants. How may the delayed or missing investments be explained in different ways?".

28. oktober 2011 - Guro Korsnes Kristensen
Avhandling: "Familieplanlegging - bak tallene. Fortellinger om reproduksjon i det flerkulturelle Norge". Prøveforelesning: "Gi en oversikt over forskningen om familieplanlegging, med vekt på historiske og internasjonale perspektiver".

23. september 2011 - Terje Finstad
Avhandling: "Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965. Prøveforelesning: Diskuter utfordringer ved å bruke STS-teorier i historiefaglig forskning. Bruk gjerne eksempler fra eget avhandlingsarbeid".

25. februar 2011 - Birgit Nestvold Singstad 
Avhandling: Det "overbestemte" livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California. Prøveforelesning: "Beskriv i et historisk perspektiv framveksten av det norske fleksibilitetsregimet. Hva er særpreget for Norge sammenlignet med Malaysia og California?"

24. februar 2010 - Stig Larssæther
Avhandling: "Responsible companies or moral products? The constitution of moral agency in/between organisations". Prøveforelesning: "Strategic and political implications of an ANT perspective on constitution of moral agency among companies".

22. januar 2010 - Marianne Eidem Fostervold
Avhandling: "Kjønnsbalanse eller likestilte prosesser? Forståelser av likestilling i Statens Vegvesen". Prøveforelesning: "Diskuter ulike kjønnshistoriske forståelser av Statens vegvesen i relasjonen mellom modernitet, kjønn og teknologi".

16. januar 2009 - Gard H. Hansen
Avhandling: "Encounters on the far side. Internationalization and domestication of Norwegian lifeboats in China ". Prøveforelesning: "Understanding the dynamics between insiders and outsiders in business internationalization processes by combining theoretical perspectives from International Business Studies and Economic Geography".

18. desember 2008 - Asbjørn Kårstein
Avhandling: "HyNor - den norske hydrogenveien? En studie av en stor tekno-politisk hybrid ". Prøveforelesning: "Fra utopi til realitet: Drøft i hvilken grad HyNor var en suksess i forhold til å identifisere kritiske læringsfaktorer for teknologipolitikk i Norge?".

15. august 2008 - Kristin Spilker
Avhandling: "Assistert slektskap: Biopolitikk i reproduksjonsteknologiens tidsalder". Prøveforelesning: "Norsk biopolitikk i et komparativt og interseksjonelt perspektiv".

27. juni 2008 - Yngve Skjæveland
Avhandling: "Teknologisk nyskapning og kulturell brytning: Norsk jarnbane 1840-1880". Prøveforelesning: "Teoretiske perspektiv og metodiske tilnærmingar i nordisk historisk forsking om samferdsel sidan 1980".

18. april 2008 - Lise Kvande
Avhandling: "Bilete av svangerskap – bilete av foster Ultralyd-diagnostikk i norsk svangerskapsomsorg 1970-1995". Prøveforelesning: "Vesentlige teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger i nordisk medisinhistorie siden 1975".

11. april 2008 - Elin Havelin Rekdal
Avhandling: "Kjønn og retorikk i tekst og teori: Toril Moi. Feminisme i skjæringspunktet mellom poststrukturalisme og dagligspråksfilosofi". Prøveforelesing: "Resepsjonen av Toril Moi som kjønnsteoretiker i Skandinavia: En kritisk gjennomgang".

25. januar 2008 - Robert Bye
Avhandling: "Lærende bygninger - Nøkkelferdige brukere? Bruk, brukermedvirkning og energieffektivisering i yrkesbygg". Prøveforelesning: "Grounded Theory som analysestrategi: Styrker og svakheter mht. bruk i STS-studier".

23. november 2007 - Finn Arne Jørgensen
Avhandling: "The infrastructure of everyday environementalism. Tomra and the reverse vending machine, 1970 - 2000. Prøveforelesning: "The development of recycling policies in Denmark, Norway and Sweden, 1900 - 2007, in the light of central theories of waste, trash, and resources".

1. juni 2007 - Robert Næss
Avhandling: "Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?" Prøveforlesning: "What makes green technologies "green" and what constitutes the most important policy drivers and obstacles for a greener policy in Norway?".

30. mai 2007 - Grete Håkonsen
Avhandling: "Making difference. Creative dialogues, protopratice and the moral shaping of knowledge in a media company". Prøveforelesning: "How does social organization and materiality combine in the production of ideas?".

25. mai 2007 - Bård Toldnes
Avhandling: " "Indtil Automobilerne har gaat sin rolige periode men sikre Seiersgang". Intergrering av ny teknologi i perioden 1895 - 1926". Prøveforelesning: "Drøft sammenhengene mellom utviklingen i transportmidler og næringsliv i Norge i perioden 1880 - 1920".

29. september 2006 - Helene Tronstad Moe
Avhandling: "Tro, håp og hybrid ventilasjon - mål på miljøvennlighet i bygninger". Prøveforelesning: "Utviklingen av miljkøvennlige bygninger i Norge - Institusjoner, interesser og forståelser".

22. september 2006 - Kristin Lofthus Hope
Avhandling: "New Knowledge objects? Exploring cultures of representation in knowledge-intensive work". Prøveforelesning: "Studying for-profit companies. What do they teach us about epistemic cultures?".

16. juni 2006 - Janne CH. Bromseth
Avhandling: " Gender trouble and the body that mattered. Negotiations of gender, sexuality and identity in a Scandinavian mailing list community for lesbian and bisexual women". Prøveforelesning: "The ethics of research: the research of ethics. Reflections on "doing" methods and ethics in research with non-normative populations".

19. september 2005 - Arne Carlsen
Avhandling: "Acts of becoming. On the dialogic imagination of practise in organizations". Prøveforelesning: "Becoming, authoring, dramatizing: The importance of key grounds in organizational change processes, with examples".

28. april 2005 - Hendrik Storstein Spilker
Avhandling: "Den store oppdagelsen: Utviklingen av kommersielle internettjemester i Norge ca. 1997 - 2003". Prøveforelesning: "Kommersialisering i et ANT-perspektiv - noen innsikter og begrensninger".

22. april 2005 - Eva Amdahl
Avhandling: "Kunnskapens koreografi. Hva metode er og gjør i kunnskapsintensive bedrifter" . Prøveforelesning: "Muligheter og begrensninger ved bruk av case-metodikk i vitenskaps- og teknologistudier. Generelle betraktninger og refleksjoner over egne erfaringer".

7. april 2005 - Vivian Anette Lagesen
Avhandling: "Extreme make-over? The making of gender and computer science". Prøveforelesning: "Co-constructions of women and computer science in a transnational perspektive: An assessment of main methodological approaches and theoretical foundations".

1. oktober 2004 - Jøran Solli
Avhandling: "Kalkylenes retorikk. Økonomiske argumenter i utviklingen av nye energiteknologier". Prøveforelesning: "ANT-perspektivet (Aktør-Nettverk-Teori) i norsk miljø- og teknologi-sosiologi. Hva er oppnådd og hvilke utfordringer står framtidig tverrfaglig forskning overfor?".

11. juni 2004 - Berit Moltu
Avhandling: "BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis". Prøveforelesning: " Arbeidstakermedvirkning: Kan ANT (aktørnettverksteori) gi nytt liv til litteraturen om medvirkning i arbeidslivet?".

7. mai 2004 - Helen Jøsok Gansmo
Avhandling: "Towards a happy ending for girls and computing?". Prøveforelesning: "Co-constructing gender & ICT: Theoretical insights, methodological lessons and policy implications".

21. november 2003 - Jan Groven Grande
Avhandling: "Veien, sannheten og livet: Norske medisineres vitenskapelige moderniseringsarbeisd ca 1840 - 1880". Prøveforelesning: "Hva er det spesifikt "norske" bidrag til den norske medisinske vitenskapens modernisering på 1800-tallet?".

Maggi som settedekan under disputas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Settedekan Margrethe Aune (KULT) og arrangør Vera Hamran (HF).