Orientering om masteroppgaven i geologi

Informasjonen her er delvis en gjengivelse av "Utfyllende regler til studieforskriften for realfagstudiet vedtatt ved IME, NT og IVT 2005" - UTF. Utfyllende regler har forrang foran informasjon funnet p? denne siden.

Skjemaer og retningslinjer finner du i DAIM (Digital arkivering og innlevering av masteroppgave)og skjemabank.

Masteroppgaven

Har du bestemt deg for hvilket forskningsfelt du skal velge? Mulighetene er mange, og du er sikkert opptatt av ? gj?re de riktige valgene. Forskningsdelen av en master er krevende, og du skal fordype deg i ett ganske snevert forskningsfelt i flere semestre. Bruk derfor tid p? ? finne oppgaven din, og snakk gjerne med flere veiledere. Har du egne ?nsker og ideer, s? er det et bra utgangspunkt, og v?r ikke redd for ? diskutere disse med potensielle veiledere.

Velg en oppgave der du kan jobbe med et omr?de du er interessert i. Du vil gjennom ? fordype deg i en oppgave l?re deg forskningsmetoder, kritisk tenkning, besluttsomhet og ikke minst kreativitet i forhold til hvordan du skal arbeide praktisk og hvordan du skal uttrykke deg.

Kontakt aktuelle fagl?rere ved instituttet. Avklar deretter veiledningsforholdet (b?de ansvarlig fagl?rer og eventuell eksterne veiledere).

Masteroppgave utenfor NTNU

Husk ? fylle ut feltet i masterkontrakten med navn p? bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ?nsker ? utf?re oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift.

Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgaven

Fakultetet har et utstrakt og godt n?ringslivssamarbeid, og mange studenter tar masteroppgaven i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU. Studenten skal da, i tillegg til en fagl?rer ved NTNU, ogs? ha en veileder ved vedkommende bedrift/institusjon.

Ved utlevering av oppgaven skal det inng?s en standardavtale mellom student, fagl?rer ved NTNU og bedrift/institusjon om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater i besvarelsen. Den enkelte avtale godkjennes av instituttet. Standardavtalen skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er undertegnet av alle, f?r partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

I tillegg kan det inng?s tilleggsavtaler om b?ndlegging av resultater og ?konomisk utnyttelse av resultater.

M?lform og spr?k i masteroppgaven, jfr. Studieforskriftens ? 34, punkt 8

Masteroppgaver som skrives p? norsk skal ha et sammendrag p? engelsk eller et annet relevant fremmedspr?k. Masteroppgaver som skrives p? et ikke-skandinavisk spr?k skal ha et kort sammendrag p? norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave p? et ikke-skandinavisk spr?k og som selv er fremmedspr?klig, skal skrive et sammendrag p? engelsk.

Inng?else av masterkontrakt

Masterkontrakten fylles ut det f?rste semesteret p? masterprogrammet. Denne skal registreres og skrives ut i DAIM (Digital arkivering og innlevering av masteroppgave).  Masterkontrakten danner grunnlaget for utdanningsplanen. Innleveringsfrist for masteravtalen er 15. oktober for opptaki h?stsemesteret og 1. mars for opptaki v?rsemesteret.

Masterkontrakten utarbeides i samarbeid med ansvarlig fagl?rer og godkjennes av instituttet.

En prosjektbeskrivelse (pkt 3) skal utarbeides i samarbeid med ansvarlig fagl?rer og ha et omfang p? 3-4 sider. F?lgende momenter skal v?re med:

  • Introduksjon/teori: prosjektet satt inn i en faglig sammenheng
  • Hypoteser/problemstillinger
  • Grundig beskrivelse av metodikken

Masterkontrakten skal inneholde en fagplan med tidsangivelser (pkt 59 og en semesterplan for gjennomf?ring av studiet (pkt 4).

Avslutning av masterstudiet

Tidspunkt for innlevering av masteroppgaven og avsluttende mastereksamen
Masteroppgaven skal leveres og eksamen avholdes innen utgangen av 4. semester.  Fristen er 15. mai i v?rsemesteret og 1. desember i h?stsemesteret. Innlevering av oppgaven skal registreres i DAIM. Eksamen i eventuelt spesialpensum og presentasjon/eksamen i oppgaven vil skje 4 uker etter at oppgaven er innlevert:

  •  Den avsluttende mastereksamen best?r i at kandidaten foretar en muntlig, offentlig presentasjon av oppgaven av minst 30 minutters varighet. Presentas?jonen skal kunne etterf?lges av sp?rsm?l til kandidaten. Sensor og veileder(e) skal v?re tilstede.
  • Hvis kandidaten ikke har avlagt eksamen i eventuelt spesialpensum, kan dette eksamineres i tilknytning til den avsluttende eksamen.
  • Etter presentasjonen sensureres masteroppgaven og det settes karakter.

I tillegg til registreringen i DAIM m? du ogs? melde deg opp i masteroppgaven og bekrefte utdanningsplanen p? Studentweb innen oppmeldingsfristen 15. september (h?stsemesteret) eller 15. februar (v?rsemesteret).

Utsettelse

Blir du forsinket p? grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du s?ke om utsettelse ved ? sende skriftlig s?knad til fakultetet. Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utl?p innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke best?tt. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres ?n gang. Frivillig gjentak av best?tt oppgave tillates ikke.

Har du sp?rsm?l til ovenst?ende, er du velkommen til ? kontakte Ann-Helen Kirknes p? Fakultetskontoret.

Digital innlevering av masteroppgaven

Masteroppgaven leveres digitalt gjennom DAIMsom er fakultetets web-baserte, integrerte system for digital innlevering av masteroppgaver. Alle masteroppgaver arkiveres elektronisk i NTNU sitt institusjonelle arkiv DIVA. Studenter som ?nsker ? publisere oppgaven elektronisk, m? inng? en avtale om dette. Du vil finne instruks om dette i DAIM.

Ikke inkluder en standard forside f?rst i besvarelsen. Denne blir generert av trykkeriet basert p? opplysninger som registreres som del av den digitale innleveringen.

Masteroppgaven skal innleveres innen innleveringsfrist fastsatt i masterkontrakten.

Den innleverte oppgaven med bilag kan av NTNU i hht utfyllende regler til Studieforskriften, ? 20.3.6 fritt benyttes til undervisnings- og forskningsform?l. Arbeidene kan ikke nyttes til andre form?l, for eksempel ?konomiske, uten etter avtale mellom universitetet og studenten.

Innlevering av materiell og opprydding av arbeidsplass

Etter at masteroppgaven er levert og f?r du forlater NTNU, skal et eget innleveringsskjema fylles ut og leveres til instituttet. P? skjemaet m? du f? underskrift fra bl.a. biblioteket, Fellestjenester og drift for ? bekrefte at l?nte b?ker, n?kler/n?kkelkort o.a. er levert tilbake.

Skjemaet skrives ut fra DAIMetter at oppgaven er innlevert. Skjemaet blir tilgjengelig i DAIM f?rst etter at masteroppgaven er registrert innlevert.

 

Vitnem?l / tildeling av grad

Vitnem?let sendes i posten etter at avsluttende mastereksamen er best?tt. Sammen med vitnem?let sendes karakterutskrifter p? norsk og engelsk, samt et "Diploma Supplement". Karakterene fra emner som er avlagt eksternt vil ikke fremg? p? karakterutskriften som f?lger med vitnem?let. I slike tilfeller m? karakterutskrift fra den eksterne institusjonen legges ved vitnem?let fra NTNU.

Nyttige internettsider:

Alt om studier:

Opptak

Studieh?ndboka i realfag

Studieprograminformasjon

Institutt for geologi og bergteknikk sin hjemmeside

Hvordan skrive masteroppgave

Studenthenvendelser

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Faks:(+47) 73 59 37 90
Epost: studier@ivt.ntnu.no
Åpningstider:9.30 - 11.30, 12.30 - 15.00

Besøks- og leveringsadresse
Geologibygget 1.etasje
Gløshaugen

Lik oss p? Facebook!


IVT

F?lg oss gjerne p? andre kanaler:

Facebook - IVT-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk