Fakultet for ingeniørvitenskap

Sentre


Forskningsprogrammet Concept

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet. - Nettsidene til Concept


Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT) er ledende nasjonalt og internasjonalt i utviklingen av robust teknologi for aktiviteter i arktiske strøk, både for energisektoren offshore og for landbasert virksomhet. - SAMCOTs nettsted

Senter for autonome marine operasjoner og systemer

AMOS er et senter for fremragende forskning ved NTNU hvor man jobber med forskningsoppgaver relatert til autonomitet og marine operasjoner.  AMOS vil bidra med fundamental og interdisiplinær kunnskap i hydrodynamikk, marine konstruksjoner, reguleringsteknikk og autonomitet. Forskningsresultatene vil bli brukt til å utvikle intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede fartøy (under, på og over vann) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme områder. Dette er nødvendig for å møte utfordringene relatert til miljø og klima, sikker maritim transport, kartlegging og overvåkning av kystområdene, offshore fornybar energi, fiskeri og havbruk samt Arktisk olje- og gassutvinning på dypt vann. - AMOS nettsider


Structural Impact Laboratory (SIMLab - CRI)

SIMLAB skal få frem en teknologiplattform for utvikling av sikre og kosteffektive konstruksjoner. Lette konstruksjoners evne til å tåle støtbelastninger og kollisjoner står sentralt. Leder for senteret er professor Magnus Langseth.
SIMLab Senterets nettsider


ROSS Geminisenter - Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

ROSS videreutvikler kunnskap, metoder og verktøy som kan bidra til å forhindre ulykker som fører til skade på mennesker, ytre miljø eller materielle verdier, og koordinere undervisningstilbud ved NTNU og SINTEF. Senteret skal utvikle generisk sikkerhetskompetanse på tvers av bransjer. Marvin Rausand og Jan Hovden - ROSS nettsted


Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS)

CeSOS har som sin oppgave å drive grunnforskning innen kybernetikk, hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk, med tenkt framtidig anvendelse innenfor bl.a. fiskeri og havbruk. CeSOS har den største andelen av utenlandske vitenskapelig ansatte ved NTNU, og er ett av NTNUs tre Sentra for Fremragende Forskning. - CeSOS nettsted


Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Senteret (IO Center) skal utvikle en kunnskapsbasis, metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter som representerer et vesentlig fremskritt i forhold til dagens teknologi og praksis. Leder for senteret er professor Jon Kleppe.
IO Center nettsider


Satsingsområdene og elitesentere

Tematiske satsingsområdene og elitesentere ved NTNU virker på tvers av de formelle enhetene. Av NTNUs fire tematiske satsningsområder og mangfoldige sentere er følgende tett knyttet til fagmiljøene ved IVT-fakultetet.

Sentrale forskningsområder

Elite sentre