Forskningsgruppe ved institutt for sosiologi og statsvitenskap

Familie og barndom

Familiemønstre er i endring i hele den industrialiserte verden. Samlivsmønstre mer ustabile og mangfoldige. Generelt har det vært en sterk nedgang i barnefødsler, utsettelse av tidspunktet for å få barn og økende barnløshet. Som resultat av begge trendene lever flere som enslig i perioder av livet. Endringene i familiemønstre har stor betydning for barns oppvekst. Flere bor med en av foreldrene - som regel mor - flere vokser opp i nye familieformer. I denne forskningsgruppen ønsker vi å forstå denne utviklingen som et fellestrekk i den industrialiserte del av verden, og Norges plassering innen denne.

Forskningstema:

  • Barns familiesammensetning og endringer i disse
  • Endringer i fedres rolle
  • Samboerskapet som familietype
  • Internasjonal/europeisk utvikling i familiemønstre og barndom

Forskergruppen har samarbeid med forskere i øvrige nordiske land gjennom

Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model som er et virtuelt forskningssenter finansiert av NordForsk. Det er etablert aktivt deltakelse i Strand 2: Family change, public policy and birth rates.

Faglige satsinger innen forskningsgruppen Familie og barndom omfatter The Social Meaning of Children (Chichoice), FRISAM 2009-2012 – i samarbeid med Anne Lise Ellingsæter, UiO, og Merete Lie, NTNU), samt Fertility and poverty (Fertfem) NFR-Econpop 2010-2013 med tilsvarende problemstillinger i kenyansk sammenheng.

Professor An-Magritt Jensen er kontaktperson for gruppen.

Forskerne

Professor Berit Brandth
Professor An-Magritt Jensen