Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH) er et institutt som i sin nåværende form ble etablert ved NTNU i 2002 og består av to nært beslektede fagområder; sosialt arbeid og helsevitenskap. Fagene i seg selv går i universitetssammenheng her i Trondheim tilbake til henholdsvis 1974 og 1993. ISH har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk innretning mot helse-, sosial- og velferdssektoren. Vår kunnskapsteoretiske tilnærming og dertil hørende mangfold i metodiske tilnærminger er av stor betydning i forhold til det å skulle være en aktiv faglig kunnskapsprodusent.

ISH ønsker med konstruktive bidrag å være med å løse morgendagens store helse- og sosialpolitiske utfordringer. Det tenkes da særskilt på kunnskap om en mangfoldig befolkning knyttet til hemmende og fremmende vilkår for verdige og anerkjente liv for alle, lokalt forankret kunnskap, og levd liv der politikken treffer bakken. Det betyr at vårt empiriske fokus ikke bare ligger i helse- og sosialsektoren, men i alle samfunnsinstitusjoner hvor helse- og sosiale utfordringer skapes og/eller leves med (familie, barnehage, skole, arbeidsliv, fritidssektoren, interesseorganisasjoner etc).

Instituttet tilbyr kun høyere grads utdanning. Vi har tre masterprogram med opptak hver høst:

  • helsevitenskap
  • sosialt arbeid
  • funksjonshemming og samfunn

Vi er det eneste utdanningsstedet i Norge med et samfunnvitenskapelig forankret helsevitenskapelig masterprogram, noe som også gjenspeiles i nasjonal rekruttering. Vi er også enestående nasjonalt med å tilby master i funksjonshemming og samfunn. Og vårt masterprogram i sosialt arbeid har lengst erfaring nasjonalt ettersom vi var det første universitet som fikk mulighet å starte med hovedfagstudier i faget. 

Vi rekrutterer bachelorkandidater hovedsakelig fra tre-årige helse- og sosialfagutdanninger i høgskolesystemet (sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter etc), men også fra andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske studieretninger (pedagogikk, psykologi, sosiologi, antropologi etc).

Vi har to ph.d.-program med kontinuerlig opptak innenfor:

  • helsevitenskap
  • sosialt arbeid

ISH var fram til 2010 det eneste i Norge som hadde utdanning på doktorgradsnivå i sosialt arbeid, og fagområdet er således godt forankret innenfor det akademiske system ved NTNU. Vår ph.d. i helsevitenskap med samfunnsvitenskapelig profil er også enestående i landet.

Vi er en institutt med lange tradisjoner og står for god kvalitet.

Instituttet har i samarbeid med sine randsoneinstitusjoner og eksterne samarbeidspartnere stor forskningsaktivitet.

Ved ISH er forskningen i dag inndelt i satsningsområder. Felles fokus for disse er at tyngdepunktet av aktiviteten tar utgangspunkt i brukerens/pasientens og dens nærmeste sitt perspektiv. Områdene er:

  • funksjonshemming
  • helsefremming og forebygging
  • innvandring, integrasjon, mangfold
  • forskning knyttet til sosiale tjenester
  • barn og barnevern

ISH jobber tett sammen med Senter for helsefremmende forskning og NTNU Samfunnsforskning.


Faglige nyheter

Nedenfor følger noen smakebiter på hva vi holder på med ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH) og hos våre samarbeidende sentra Mangfold og inkludering under NTNU Samfunnsforskning og Helsefremmende forskning ved NTNU.

For en mer utfyllende oversikt over våre publikasjoner, viser vi til vår forskningsside.

 

Fra SVT-bloggen:

Les om vår masterstudent Eva Bredahl Toft og hennes masteroppgave som hun skriver for UNICEF.

Til SVT-bloggen her.

 

Fra SVT-bloggen:

30.september hadde professor Geir Arild Espnes blogginnlegg på SVTs blogg: "Flere samfunnsvitere må forske på helse".

Les SVT-bloggen.

 

Kronikk fra Marit Solbjør og Siri Forsmo:

30. september hadde Solbjør og Forsmo kronikken "Screening er et etisk dilemma" i Aftenposten.

Les den her.

 

Kronikk fra Heidi Hjelmeland:

25. august hadde professor Heidi Hjelmeland kronikken "Selvmordsforebygging" i Adressa.

Du kan lese den her.

 

Ny bok med kapittel fra ISH-stipendiat Marianne N. Kvande

Religionspsykologi

Marianne N. Kvande har sammen med Torgeir Sørensen skrevet kapitlet "Er de troende friskere?" i boka Religionspsykologi (2014) utgitt av Gyldendal Akademisk.

Religion og helse regnes som et eget felt innen religionspsykologien. I kapitlet vises noe av den forskningen som er utført for å finne svar på om troende er friskere sammenlignet med andre.

 

John Wrench gjesteprofessor ved ISH


Wrench er tilknyttet ISH som gjesteprofessor i fire år framover. Han har i perioden 2010 - 2013 vært ansatt som professor II hos oss. Wrench har i mange år vært forsker innen området etnisk diskriminering og integrasjon i arbeidsmarkedet. Hans CV finner du her.

Fysisk aktivitet forebygger sykdom

Forsker ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Wenche Karin Malmedal, er doktorgradsstudent i helsevitenskap ved ISH. På grunnlag av noen observasjoner av eldre kineseres fysiske øvelser i en park i Shanghai en tidlig søndag morgen, har hun gjort seg noen refleksjoner om betydningen av fysisk aktivitet som forebygging mot sykdom. Disse refleksjonene deler hun i bladet "Pensjonisten" som utgis av av Norsk Pensjonistorbund.

 

Barna er arvesølvet

"Vi kan ikke konstruere oss bort fra det faktum at enhver generasjon er avhengig av den som kommer etter."

Slik innleder professor i helsevitenskap, Borgunn Ytterhus, en kronikk i Adresseavisen 10. september 2013 om å rette fokus mot den oppvoksende generasjon.

 

Nordmenns holdninger til muslimske kvinner

Nordmenn er ikke mer negative til muslimer enn andre innvandringsgrupper - helt til den muslimske kvinnen tar på seg hijab. Dette skriver Klassekampen på grunnlag av en eksperimentell undersøkelse professor Marko Valenta ved ISH har gjort sammen med flere kolleger.

Du finner artikkelen her.

 

Foredrag i Kunnskapsbyen 2. oktober 2013

Marianne N. Kvande holdt foredraget "Er troen den beste medisinen?"  på Suhmhuset 2. oktober 2013.

 

I land med vanskelige levekår og store sosiale forskjeller er sammenhengen mellom religiøsitet og velvære sterkere enn i land med gode levekår og større sosial likhet. Forskning har vist at ulike sider ved tro og åndelighet sammenfaller med mental helse på ulike måter. Hvordan skal vi forstå åndelighet, tro og mental helse i dagens samfunn?

Foredraget er en del av Kunnskapsbyens foredragsserie Vin og viten.

 

ISH/Senter for helsefremmende forskning sentral i NTNU-satsing

NTNUs styre har vedtatt fire nye tematiske satsinger. En av disse er Helse, velferd og teknologi (HEVET) under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse hvor vårt fagmiljø vil være en sentral aktør. For nærmere informasjon, se vår webside for forskning.

 

Gjesteprofessorer ved Senter for helsefremmende

forskning ved ISH

Professorene Don Byrne og Bjarne Bruun Jensen er gjesteprofessorer hos oss. Professor Byrne kommer fra Australian National University og er Doctor Honoris Cause ved NTNU. Professor Bruun Jensen er Director of Steno Health Promotion Center at Steno Diabetes Center in Gentofte, Danmark.  

Vi ønsker begge hjertelig velkommen til vårt fagmiljø.

ISH feirer 40 år i 2014

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har 40 års jubileum i år. Dette skal vi markere med seminar fredag 14. november kl. 09.30-16.00 på Suhmhuset, og med jubileumsmiddag fra kl. 19.00 på Rica Nidelven.

Program for dagen og priser.

Påmelding

Masterevaluering 2013

Instituttet gjennomførte i 2013 en omfattende evaluering av våre masterprogram.

Resultatet viser at nåværende og tidligere studenter er veldig godt fornøyd med den utdanningen som vi tibyr.

Den endelige rapporten er nå tilgjengelig, og du kan lese den her.

Instituttets ledelse

Instituttleder: Riina Kiik, tlf. 73590737, mobil 46684620, epost riina.kiik@svt.ntnu.no

Nestleder: John-Arne Skolbekken, tlf. 73550643, epost john-arne.skolbekken@svt.ntnu.no

Kontorsjef: Hallgerd Hoff Helgetun, tlf. 73595757, mobil 951 77 144, epost hallgerd.hoff.helgetun@svt.ntnu.no

Leder for faggruppen Funksjonshemming og samfunn: Patrick S. Kermit, tlf. 73591926, epost patrick.kermit@svt.ntnu.no

Leder for faggruppen Sosialt arbeid: Inger Marii Tronvoll, tlf. 73591929, epost inger.tronvoll@svt.ntnu.no

Leder for faggruppen Helsevitenskap: John-Arne Skolbekken, tlf. 73550643, epost john-arne.skolbekken@svt.ntnu.no

Leder for PhD-programmet i helsevitenskap: Geir Arild Espnes, tlf. 73591768, epost geir.arild.espnes@svt.ntnu.no

Leder for PhD-programmet i sosialt arbeid: Riina Kiik, tlf. 73590737, mobil 46684620, epost riina.kiik@svt.ntnu.no

 

Strategiplan

Rapportserien ved ISH

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har en egen rapportserie. For mer informasjon og priser les mer her.

For bestilling send e-post til ish@svt.ntnu.no.