Innovasjon i organisasjoner

I møte med endringer og kompleksitet løftes ofte evnen til å skape innovasjon og samhandling frem. Innovasjon innebærer å unnfange og realisere nye løsninger som er verdifulle både for virksomheten og for dem som tar «det nye» i bruk. Et sentralt fokus i nyere innovasjonsforskning handler om betydningen av organisasjonens kultur for hvorvidt (og hvordan) virksomheten evner å ta i bruke egne medarbeiderressurser i innovasjonsarbeidet. Mens mye av oppmerksomheten på innovasjonsfeltet tradisjonelt har vært rettet mot ekspertkunnskap (og teknologi), framstår medarbeidernes kunnskaper og erfaringer som en mer undervurdert kilde til innovasjon i organisasjoner. 

Flere forskningsområder kan bidra i denne sammenhengen. Et sentralt tema blir hvordan læring, kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid i en organisasjon henger sammen. Læring, kreativitet og utvikling av kunnskap på både individ-, gruppe- og organisasjonsnivå er forskningsområder innen voksnes læring og rådgivingsvitenskap. Videre vil læring og innovasjon også på tvers av organisasjoner være et aktuelt forskningsområde – hvordan skape nye samarbeidsformer og -relasjoner? Forskning på og utvikling av relasjonskompetanse for å fremme nytenkning, innovasjonsprosesser og ‘innovasjonskulturer' vil være bidrag i denne konteksten. Innovasjon i organisasjoner som kjerneområde innenfor voksnes læring og rådgivningsvitenskap reflekteres gjennom undervisningen på både bachelor- og masternivå i emner som tar opp læring, endring og innovasjon i arbeidslivet/organisasjoner, kreativitet og innovasjonsprosesser, og gruppeprosesser og samhandling. 

Aktuelle prosjekter:

 • Innovation in management education. Partnership with Danish Association of Managers and Executives, Aalto University and VIA University College. Funded by The Nordic Council (2013-14).
 • Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS). Evaluering av samhandlingsreformen. Finansiert gjennom EVASAM i Norges forskningsråd. Samarbeid med Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS, Institutt for samfunnsmedisin (NTNU), Trøndelag Forskning og Utvikling og Møreforskning/Høgskolen i Ålesund.
 • EU-prosjektet LIFT: Leadership for Transition

Tidligere prosjekter:

 • Employee-Driven Innovation. Partnership between International Research Centre of Stavanger (IRIS) and NTNU Social Research Ltd. Funded by Norwegian Ministry of Industry and Trade (2010-12).
 • Collaboration, Management and Development in Ocean Space Centre. Funded by The Norwegian Marine Technology Research Institute (MARINTEK) (2009)

Relevante publikasjoner:

 • Amundsen, O., Aasen, T.M. Gressgård, L.J., & Hansen, K. (2014) Preparing organisations for employee-driven open innovation, International Journal of Business Science and Applied Management, 9(1), 24-35. 
 • Amundsen, O., Gressgård, L.J., Hansen, K. & Aasen, T.M. (2011) Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus, Søkelys på arbeidslivet, 28(3), 212-231. 
 • Fikse, C (2013) From self- actualization to co- actualization and co- creating within leadership. (2013:167.utg.). Trondheim: NTNU.
 • Gressgård, L.J., Amundsen, O., Aasen, T.M. & Hansen, K. (2014) Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective, Journal of Knowledge Management, 18(4).
 • Håland, E. & Toussaint, P.J. (2013) Kommunikasjon, samarbeid og læring: Erfaringer fra et nettbasert læringsprogram for helsepersonell på Fosen. I: Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Håland, E. (2012) Introducing the electronic patient record (EPR) in a hospital setting: boundary work and shifting constructions of professional identities, Sociology of Health and Illness; 34(5), 761-775.
 • Haugan, J.A. (2007). Prestasjonsoptimalisering – En studie av tre toppidrettsutøvere. Skriftserien Bedriftspedagogikk (7). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
 • Kvalsund, R (2005) Coaching, metode: prosess: relasjon. Tønsberg: Synergy Publishing.   
 • Kvalsund, R., & Meyer, K. (red.) (2014). Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring.  Trondheim: Akademika Forlag.
 • Reams, Jonathan; Caspari, Anne.  (2012) Integral leadership: Generating space for emergence through quality of presence.  Wirtschaftspsychologie.  volum 14 (3). 
 •  Valk, John; Belding, Stephen; Crumpton, Alicia; Harter, Nathan; Reams, Jonathan.  (2011)  Worldviews and leadership: Thinking and acting the bigger pictures.  Journal of Leadership Studies.  volum 5 (2). 
 •  Reams, Jonathan; Fikse, Camilla.  (2010) Making leadership development developmental.  Academic Exchange Quarterly.  volum 14 (4).
 • Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2011) Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. 
 • Aasen, T.M., Amundsen, O., Gressgård, L.J. & Hansen, K. (2012) Employee-Driven Innovation in Practice – Promoting Learning and Collaborative Innovation by tapping into diverse Knowledge Sources, Journal: Lifelong Learning in Europe, 18(4).
 • Aasen, T.M., Amundsen, O., Gressgård, L.J. & Hansen, K. (2012) In Search of Best Practices for Employee-Driven Innovation: Experiences from Norwegian Work Life, I: Høyrup, S., Bonnafous-Boucher, M., Hasse, C., Lotz, M., Møller, K. (eds.): Employee-Driven Innovation: A New Approach, New York: Palgrave Macmillan.