Forskning ved Institutt for marin teknikk

MARITIM VIRKSOMHET og SKIPSTEKNIKK. Vår utnyttelse av havet har spilt en avgjørende rolle for velstandsutviklingen i Norge - både direkte, gjennom de ressursene vi har hentet og de inntektene vi har fått, men også ved den virksomheten som er skapt gjennom skipsfarten og den øvreige marine virksomhet. Denne betyddelige verdiskapingen er basert på kunnskap og kompetanse, og her spiller forskningen stadig viktigere rolle. [ Mer ]

 

OLJE- OG GASSEPOKEN i Norge ble innledet i april 1965, da de første blokkene i Nordsjøen ble lyst ut. Det første funnet ble gjort et par år senere, og i 1971 startet produksjonen på Ekofisk-feltet lengst sør i norsk sektor. I dag er Norge verdens nest største oljeeksportør etter Saudi-Arabia. Eksportverdien utgjorde 168 milliarder kroner i 1999, og ca. 15 prosent av statens samlede inntekter kommer fra oljevirksomheten. [ Mer ]

FISKERI OG HAVBRUKSNÆRINGEN er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Som nasjon er vi en av verdens største eksportører av sjømat og sender omtrent 95% av all produksjon ut av landet. Norge er også en av verdens største oppdrettsnasjoner, med spesialitet innen produksjon av laks og ørret. Det ligger store teknologiske utfordringer knyttet til effektivitet og miljøvennlighet. [ Mer ]

Infrastruktur / Sentere

Trondheim Marine Systems RI (Research Infrastructure)
Anlegget besørger en kompleks samling fasiliteter og sofistikert instrumentering for å fremme utviklingen av marine malinger, overvåking og modellering relatert til mann-sjø interaksjoner. Dette gir forskere muligheten til å gjøre interdisiplinære forskning i grensesnittet mellom det marine miljø og avansert instrument utviling.
Om fasilitetene og adgang

Senter for skips- og havkonstruksjoner (Centre for Ships and Ocean Structures) - CeSOS
har som sin oppgave å drive grunnforskning innen kybernetikk, hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk, med tenkt framtidig anvendelse innenfor bl.a. fiskeri og havbruk. CeSOS har den største andelen av utenlandske vitenskapelig ansatte ved NTNU, og er ett av NTNUs tre Sentra for Fremragende Forskning.
Om CeSOS

Rolls-Royce Forskningsenteret (University Technology Centre)
Skipspropellere skal fungere godt også i hardt vær. Dette skulle man tro at er en selvfølge. Imidlertid har det fram til i dag vært slik at skipspropellere og framdriftsanlegg er designet med tanke på operasjon i stille vann. Rolls-Royce Marine, MARINTEK og NTNU har startet et 10-års forskningssamarbeid med tema framdrift i sjøgang – et såkalt University Technology Centre (UTC), etter mønster av Rolls-Royce samarbeid med engelske universiteter. Navnet på dette senteret er «Performance in a Seaway ».
Rolls-Royce UTC nettstedet.

AMOS Our vision is to establish a world-leading research centre in autonomous marine operations and systems: A lively scientific heart where fundamental knowledge is created through multidisciplinary theoretical, numerical and experimental research within the knowledge fields of hydrodynamics, structural mechanics, guidance, navigation and control. Cutting-edge inter-disciplinary research will provide the needed bridge to make high levels of autonomy a reality for ships and ocean structures, unmanned vehicles and marine operations, to meet the challenges related to greener and safer maritime transport, monitoring and surveillance of the coast and oceans, offshore renewable energy as well as oil and gas exploration and production in deeper and Arctic waters.

AMOS 

Prosjekter

CyberMar (Marie Curie Training Site): Status: Avsluttet/Gjennomført.
CYBERMAR var et flerfaglig forsknings og utviklingsprogram som fokuserer på integrasjon av matematisk modellering av marine strukturers dynamikk og hydrodynamikk, kontroll ingeniørvitenskap og informasjonsteknologi.

FPSO Operasjonell Sikkerhet:  Status: Avsluttet/Gjennomført.
Under betraktning er individer, prosedyrer, organisasjon og miljø, eller klassifisert annerledes; utstyr, mennesker og styringssystemer, alt innen et rammeverk av kultur og miljø.
Om FPSO Operational Safety

Hydroelastic effects and dynamic response of propellers and thrusters - HyDynPro 
Azimuth thrustere brukes ofte på offshorefartøyer og andre fartøyer som arbeider i ekstremt miljø, som is og høye bølger. Dette medfører ekstreme belastninger og lastvariasjoner på thrusterne. For å finne dimensjonerende belastninger kombinerer dette prosjektet kunnskap og hydrodynamiske belastninger på propellere med kunnskap om simulering av dynamisk respons til roterende maskineri. HyDynPro nettsted

Ship Propulsion in Extreme Seas - SeaPro 
Status: Avsluttet/Gjennomført.
Målet med prosjektet var å utvikle kunnskap og verktøy for optimalisering av skip og propulsjonssystemer for operasjon i ekstreme sjøtilstander, med henblikk på sikkerhet, pålitelighet og effektivitet. SeaPro nettsted

Viskøse strømninger rundt skip og andre marine konstruksjoner : Et Strategisk Universitets Program (SUP) hvor CFD (Computational Fluid Dynamics) står i fokus. Programmet involverer flere forskningsmiljø på NTNU, i hovedsak hydrodynamikk, fluidmekanikk og anvendt matematikk, og har en varighet på 5 år med start i 2004.
Om Marine CFD

Christine Anne Sætre