Forskning

 

Kunstbasert forskergruppe

 

I den kunstbaserte forskergruppen undersøkes kunnskapsdanning gjennom ulike sceniske handlinger, teaterforestillingsprosesser og estetiske erfaringer.

Kunstneriske fagdiskusjoner tas opp, for eksempel om det dokumentariske i kunstproduksjon, om relasjon mellom kunstnerisk virksomhet og levd erfaring. Forestillinger så vel som verkstedpraksis kan være grunnlag for forskningen og for formidling av funn.

 

Medlemmer: Heli Aaltonen, Vigdis Aune, Ellen Foyn Bruun, Cecilie Haagensen, Bjørn Rasmussen og Barbro Rønning.

 

 

Prosjekter og aktiviteter

«Verdens aller beste klovn får ikke sove» - Teaterforestilling for, med og av 6-åringer

Cecilie Haagensen jobber for tiden med et kunstbasert forskningsprosjekt som heter «Verdens aller beste klovn får ikke sove». Prosjektet er basert på en egenskapt teaterforestilling der barn utvikler materiale til forestillingen, både form og innhold. Prosjektet undersøker hvordan målgruppens stemmer blir hørt, utviklet og transformert i den kreative teaterprosessen. 


2015 - (pågående). Klimaforandring, stedspesifikk praksis og anvendt teater

I aksjonsforskningsprosjektet Klimaforandring og anvendt teater blir det undersøkt hvordan et tverrfaglig undervisningsopplegg i drama og teater og naturvitenskap kan fungere for å få studenter til å få større forståelse og individuell handlingskompetanse om klimaforandring. Prosjektet undersøker hvordan ulike kunstbaserte undervisningsopplegg må forholde seg til ulike målgrupper for å formidle engasjement og innsikt i klimaspørsmål.

Bidragsytere er Heli Aaltonen, Cecilie Haagensen, Trygve Megaard


2012 - 2017. Drama, Teater og demokrati

Dette er et nasjonalt og omforent prosjekt for og av landets kunstnere, forskere og pedagoger innen drama og teater som alle behandler demokrati-spørsmålet. De fleste prosjekt er empirisk basert, og er kunstbasert. Det planlegges to antologier, og en av tre nasjonale konferanser holdes ved NTNU i 2015. Co-ledes av Bjørn Rasmussen. Andre bidragsytere fra NTNU er Ellen Bruun, Vigdis Aune, Cecilie Haagensen og Barbro Rønning.


2014 - 2017. Vår Frues Folk – in the margins of the democratic welfare state 

This is a practice-based research project of applied theatre in a local church in the city of Trondheim. The project investigates how to balance the sensual and emotional through verbatim. The projects outcomes are both practical and theoretical such as a site-specific performance (2014), a research-documentary (DVD) (2015) and two articles (2015-16). The method is a combination of interpretive ethnography, documentary and verbatim method. The project is lead by Associate professor Vigdis Aune, and funded by HF.


2015 - 2017. Kvalifisert empati – hvordan kan man lære det? 

Et Nordisk prosjekt med praktiker-forskere fra drama/teater, bevegelsesfag og pedagogikk fra Danmark, Finland og Norge, ledet av Heli Aaltonen, Ellen Foyn Bruun. Gjennom praktisk-teoretisk aksjonsforskning utvikler prosjektet praktisk-estetiske metoder for å lære hvordan empati kan brukes profesjonelt i arbeidsutøvelse som lærer, pedagog, kunstner og i annet arbeid som involverer relasjonelle og sosiale kontekster. 


2010 - 2016. Høyblokka – Post Mortem

The Tower Block – post mortem is an interdisciplinary art and research project led by Barbro Rønning, funded by the PerFormativity focus area, the Faculty of Humanities at NTNU and Fritt Ord. The project revolves around the old hospital building in Trondheim that was demolished in 2011. The project consisted in the creation of a blog to gather memories from the hospital before its demolition and the use of those memories to devise a ritual/performance. A publication around the project is scheduled for 2016. 


2009 - 2016 The Impact of Digital Media in contemporary performance.

This is the PhD project of Elena Pérez, where she investigates the how digital media has influenced the field of performance by looking at three different genres: intermedial, telematic and pervasive performance. The methodology she uses is a combination of hermeneutic analysis with practice-based research, where she has developed performances to test certain theoretical questions. 


2009 - pågående. Stemmens rolle – rollens stemme

Gjennom praksis har prosjektet siden 2009 undersøkt hvilken rolle og funksjon stemmearbeid kan ha i drama/teaterpraksis. Forankret i arven fra den historiske avantgarden og utfordringen av konvensjonelle skiller mellom liv, helse og kunst, har Ellen Foyn Bruun og David Keir Wright avholdt en rekke workshopper, formidlet praksisfunn ved en rekke internasjonale konferanser og gjennom publisering. 

 

12 mai 2014. Skuespilleren som medforsker. 

Organized by Barbro Rønning, the seminar explored embodied ways of producing research insight. The conductor of the seminar was Dag Nordgaard.


29  -  30 august 2013. Seminar Drama, theatre and democracy: investigating democratic research designs and working methods. 

Professor Helen Nicholson holdt innlegg, ledet og oppsummerte seminaret. Seminaret samlet forskergruppen, masterstudenter og stipendiater, samt veiledere fra IKM og PLU.


29  -  31 august 2012. Seminar "Dialogues and Interweaves in practice-based research"

Seminaret handlet om reflektiv praksis og aksjonsforskning i forbindelse med praksisbasert forskning i drama og teater. Kunstner-forsker Stephanie Knight fra Skottland var gjesteforeleser. 


12  - 14 april 2011. International Performativity Seminar

Three day symposium entitled "The performance turn. Implications for academic research and organization". Invited speakers were professor Shannon Jackson, Anna Maria Carussi, and Svein Gladsø.


2010 - 2011 Methodology Laboratory (MetLab)

Monthly seminar that run for two semesters where participants from a variety of disciplines met for text-readings, literature reviews and discussions on epistemology, methodology and case samples. The focus of MetLab was to investigate knowledge related to the development of methodology where arts and media practices are involved in research designs, and shed light into the interplay between theory and practice. 

Aaltonen, Heli. (2015) Voice of the forest: posthumanism and applied theatre. RIDE: The Journal of Applied Theatre and Performance. Vol 20 (3). pp. 417-421.0

2014

Aaltonen, Heli and Foyn Bruun, Ellen. (2014) Practice as research in drama and theatre. Introducing narrative supervision methodologyInFormation - Nordic Journal of Art and Research. vol. 3 (1).

Aune, Vigdis. (2014) Teater med barn og unge: en studie av barne- og ungdomsteatret ved Rogaland teater. Akademika. 

Foyn Bruun, Ellen. (2014) Whose Story is it Anyway? Diversity on the Norwegian Stage. Nordic Theatre Studies 2014; Volume 25. s. 34-45.  

Pérez, Elena. (2014) Academic research and artistic practice in Chain Reaction: Methodology on Two LevelsInFormation - Nordic Journal of Art and Research. vol. 3 (1).

Rasmussen, Bjørn and Kristoffersen, Bjørge. (2014) Teater som danningspraksis i skolen. Fagbokforlaget. 

Rasmussen, Bjørn. (2014) The art of researching with art: Towards an ecological epistemology. Applied Theatre Researcher. vol. 2 (1).

2013

Foyn Bruun, Ellen. (2013) Fortellerteater: mellom sårbarhet og styrke. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2013; Volum 02. s. 20-23.

2012

Rasmussen, Bjørn and Gürgens, Rikke. (eds) (2012) Forestilling, framføring, forskning: Metodologi i anvendt teaterforskning, Akademia Forlag. 

2011

Aune, Vigdis. (2011) Spor til spill. Teaterprosess med eleven på toppen av læringspyramiden. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2011; Volum 3, s. 29-30.

2010

Pérez, Elena. (2010) Pervasive games and theatre: participation and open source. In ’Play, Forward’. Drama og Ny Teknologi:  DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Issue 4.

2009 - 2014. PerFormativity Research Area

PerFormativity was an interdisciplinary focus area at The Faculty of Humanities from 2009-2014. During the project period several seminars, research events and conferences took place. Researchers across disciplines and NTNU faculties explored, in practice and theory, the role of performativity in contemporary art, communication and knowledge formation. As a concept ‘Performativity’ deals with stagings, rituals and events as active processes situated with agency in context. The performative perspective encourages interdisciplinarity and intermediality across conventional academic and artistic territories. The outcomes of the project encompass academic publications, intermedial performances, and interactive - live and digital – performative storytelling. From 2015 this interdisciplinary research strand and innovative academic/artistic practice continues across several NTNU faculties and departments. 


1996 - 2014. Mye på Spill: Teater som danningspraksis i skolen 

I prosjektet Mye På spill  (aksjonsforskning) ble spillpraksis anvendt som verktøy i den videregående skole til remotivering og reengasjering av skoletrøtte elever. Prosjektet var støttet av NFR 2000-2004, og prosjektet ble avsluttet med en bok om temaet i 2014. Prosjektmedarbeidere: 7 masterstudenter, samt Shereen Khachik og Børge Kristoffersen, HDDDM 


2008 - 2012 NORDSTO

The research project NORDSTO (Nordic Storytelling as Intercultural Bridge in Celebrating Life and Transformation) has a special focus on sustainable development, and one of the aims is to increase interest in oral storytelling as “the living link” between humans and natural environment. It focuses on the Nordic storytelling, but has to be seen in an international context. It is lead by Heli Aaltonen. 


2007 - 2008. Spor til spill 

FoU-prosjekt finansiert av Utdanningsdirektoratet og gjennomført i samarbeid med Charlottenlund ungdomsskole, ledet av førsteamanuensis Vigdis Aune. Prosjektet utviklet en modell for kompetanseheving i grunnleggende arbeidsmetode i drama som prosjektfag og for produksjonsplattformen devised theatre. I tillegg til workshops, utviklet prosjektet en multimedial performance med elever. Designen var aksjonsforskning og et premiss var tett samhandling mellom elever, lærere og forsker.