Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk

Yorkshire

Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

IGB er ett av ti institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Kontakt

Følg instituttet på sosiale medier:

   Facebook

   Twitter

Aktuelt

ITA TUNNELLING Awards 2016

ITA (International Tunnelling Association) arrangerer sin årlige Tunnelling Awards i Singapore 10.-11. november 2016. Karl Gunnar Holter, som avsluttet sitt PhD-arbeid ved IGB høsten 2015, er nominert innenfor kategorien “Technical innovation of the year”

ITA World Tunnel Congress 2017

NFF (Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk) arrangerer 9.-16. juni 2017 ITA World Tunnel Congress i Bergen. Det ventes rundt 1500 deltakere fra hele verden til denne kongressen, hvor Institutt for geologi og bergteknikk er sterkt involvert i planleggingen:
Scientific Committee
Advisory Committee

Vil utvinne mineraler fra havbunnen

"Polar King" reiser i dag nordover til Jan Mayen med 25 forskere og studenter om bord. De vil gjøre mineraler på havbunnen til ny industri.
Prosjektet, som går under navnet MarMine og ledes av NTNU, skal se på de teknologiske utfordringene knyttet til mineralutvinning. (GEO 17.08.2016).

Stålgruvene i Brutopia - Rolf Arne Kleiv, professor ved NTNUryggen

Etter 12 års skolegang visste jeg veldig lite om bergindustrien. Svelvik (Norges nordligste sørlandsby) var ingen bergverkskommune, og jeg visste ikke mer enn det jeg hadde lest meg til. I ettertid har jeg innsett at det ukentlige Donald-bladet kan ha vært min viktigste kilde.

Skattejakt på Den midtatlantiske ryggen

Vi skal bruke ubemannede undervannsfartøy, både en AUV og en ROV, for å kartlegge havbunnen i detalj i dette området. Vi skal ta opp prøver for å undersøke hva slags forekomster som finnes, i tillegg til hvilken miljøpåvirkning en eventuell gruvedrift kan ha, sier prosjektleder Kurt Aasly som til daglig er førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU (Teknisk Ukeblad 18.03.2016).

Sentersamarbeid om mineralressurser

Et nytt forskingssenter etablert av NGU og NTNU skal samordne forsking og utvikling som er knyttet til mineraler og bergarter.
Senteret ble nylig åpnet av administrerende direktør Morten Smelror ved NGU og instituttleder Mai Britt Mørk ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Har tro på gruvedrift

Det glimrer i fjellene over Reinfjord. Hvis alt går etter planen, så kan man kanskje være i gang med gruvedrift om en ti års tid, sier professor Rune Larsen ved Institutt for geologi og bergteknikk (Framtid i nord 03.09.2015). pdf

NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler

Det er veldig spennende at vi nå får finansiering til å forske videre på denne typen forekomster. Potensialet for norsk industri er enormt. Spesielt er det viktig at vi har klart å få med representanter fra norsk industri som gjennom deltagelse i «MarMine», viser at også de ser muligheten som ligger i marine mineraler i framtiden, sier Kurt Aasly, førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU. Les hele pressemeldingen her.