Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk


Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

Aktuelt


Åpning av Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk Laboratorium og den nye pressa

De "nye" lokalene for Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk laborator ium, ved Institutt for geologi og bergteknikk, ble åpnet fredag 14. mars. NTNU har investert i en ny bergpresse, Rock Mechanics Testing System, i internasjonal toppklasse i laboratoriet. Ulike bergmekaniske tester, f.eks. enaksial- og triaksialtrykk prøving, strekkprøving, akustisk måling og lydhastighets-måling, kan...

Åpning av Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk Laboratorium og den nye pressa

De "nye" lokalene for Bergmekanisk og Ingeniørgeologisk laboratorium, ved Institutt for geologi og bergteknikk, ble åpnet fredag 14. mars. NTNU har investert i en ny bergpresse, Rock Mechanics Testing System, i internasjonal toppklasse i laboratoriet. Ulike bergmekaniske tester, f.eks. enaksial- og triaksialtrykk prøving, strekkprøving, akustisk måling og lydhastighets-måling, kan gjennomføres på pressa under nøyaktig kontroll. Den nye pressa har forbedret forsknings-miljøet betydelig i faget for ingeniørgeologi og bergmekanikk på Gløshaugen. Åpningen av laboratoriene skjedde sammen med SINTEF geologi og bergteknikk.


Store mineralverdier på Norges havbunn

På havbunnen innenfor norsk økonomisk sone finnes store forekomster av metalliske sulfider. Estimatene indikerer betydelige mengder kobber, sink, sølv og gull tilsvarende en verdi på 430 milliarder kroner.

Store mineralverdier på Norges havbunn

På havbunnen innenfor norsk økonomisk sone finnes store forekomster av metalliske sulfider. Estimatene indikerer betydelige mengder kobber, sink, sølv og gull tilsvarende en verdi på 430 milliarder kroner.

– Dette er oppsiktsvekkende og svært interessante resultater, sier dekan Ingvald Strømmen ved NTNU.

NTNU og Nordic Ocean Resources AS (NORA) støttet av Statoil ASA, gjennomfører et forprosjekt for å kartlegge status for kunnskap innen marine mineralressurser i Norge. Prosjektet skal etablere prioriterte områder for ny forskning og utvikling, og har spesielt fokus på å øke kunnskapen om mulige massive sulfidforekomster langs den nordlige delen av den midtatlantiske ryggen.

Denne ryggen er en undersjøisk fjellkjede i sonen mellom den amerikanske og den eurasiske kontinentalplaten. På grunn av den pågående vulkanismen og den hydrotermale aktiviteten langs ryggen dannes sulfidforekomster på havbunnen. Store deler av den nordlige midtatlantiske ryggen mellom Jan Mayen og opp langs Svalbard ligger innenfor norsk sone.

NTNU har gjennomført analyser og tolkninger av undervannstopografi, strukturer og geologi for å avdekke områder hvor forholdene ligger til rette for dannelse av slike forekomster. På bakgrunn av dette er det gjennomført en statistisk ressursberegning ved hjelp av tilsvarende metodikk som benyttes for estimater av olje- og gass ressurser.

Beregningene gir et verdiestimat for mineralforekomster på havbunnen innenfor norsk økonomisk sone på 430 milliarder kroner. Estimatet viser videre at det kan finnes potensielle verdier på over 1000 milliarder kroner.

– Den betydelige størrelsen på estimatet gir grunnlag for videreføring av prosjektet for å styrke kunnskapen om Norges marine mineralressurser og om hvordan disse kan forvaltes på en bærekraftig måte, understreker Ingvald Strømmen ved NTNU.

– Ressursestimatet gir grunn til å øke fokuset på marine mineralressurser i videreføringen av Norges mineralstrategi, og NORA ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne utviklingen, sier styreleder Ivar S. Fossum.

Hjemmeside – Marine mineralressurser

Flere estimeringsdetaljer

http://www.nrk.no/trondelag/_-vi-kan-sitte-pa-en-ny-gullgruve-1.11413537

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article8820009.ece

Kontaktpersoner
For NTNU: Førsteamanuensis Steinar Ellefmo, tel: 905 07 125
For NTNU og NORA: Professor II og prosjektleder Fredrik Søreide, tel: 971 04 060
For NORA: Styreleder Ivar S. Fossum, tel: 930 96 850


Overvåker utsatt parti ved Tinnsjøen

Ingeniørgeologistudent Inger Lise Solli deltar i kartlegging av ustabilt fjellparti ved Tinnsjø i Telemark. Arbeidet gjøres i forbindelse med prosjektoppgave og vil bli videreført som masteroppgave våren 2014 (Telemarksavisa 02.11.2013).

Overvåker utsatt parti ved Tinnsjøen

Ingeniørgeologistudent Inger Lise Solli deltar i kartlegging av ustabilt fjellparti ved Tinnsjø i Telemark. Arbeidet gjøres i forbindelse med prosjektoppgave og vil bli videreført som masteroppgave våren 2014 (Telemarksavisa 02.11.2013).


Sikrere enn fjellet

Serie: Åtte universiteter, åtte innovasjoner ( Aftenposten 09.08.2013 ). Nyvinning fra NTNU i Trondheim skal hindre ulykker i verdens gruver og veitunneler. Charlie C. Li, bergingeniør, oppfinner og professor ved Institutt for geologi og bergteknikk, presenterer sin bergsikringsbolt, D-bolt. D'en står for "deformerbar".

Sikrere enn fjellet

Serie: Åtte universiteter, åtte innovasjoner (Aftenposten 09.08.2013).
Nyvinning fra NTNU i Trondheim skal hindre ulykker i verdens gruver og veitunneler.
Charlie C. Li, bergingeniør, oppfinner og professor ved Institutt for geologi og bergteknikk, presenterer sin bergsikringsbolt, D-bolt. D'en står for "deformerbar".


Pengegave til Institutt for geologi og bergteknikk

Rosende ord, kake og besøk av rektor hørte med når Institutt for geologi og bergteknikk i dag fikk tildelt en pengegave av NTNU Technology Transfer (Universitetsavisa 13.02.2013 ).

Pengegave til Institutt for geologi og bergteknikk

Rosende ord, kake og besøk av rektor hørte med når Institutt for geologi og bergteknikk i dag fikk tildelt en pengegave av NTNU Technology Transfer (Universitetsavisa 13.02.2013 ).

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Video - Tekniske geofag

Last ned video:

Video - Havbunnsanimasjon

Last ned video:
10,5 MB