Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for geologi og bergteknikk

Yorkshire

Alle de store naturhendelsene viser hvor små vi mennesker er når de geologiske prosessene virkelig setter inn og hvor viktig det er med geologisk kunnskap for å kunne forutsi jordskjelv, vulkanutbrudd, fjellskred, jordras og andre geologiske hendelser som påvirker menneskenes situasjon.

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Utnyttelse av våre geologiske ressurser i samvirke med miljøet er en forutsetning for å sikre framtida til oss og resten av menneskeheten.

IGB er ett av ti institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Kontakt

Følg instituttet på sosiale medier:

   Facebook

   Twitter

Aktuelt

Skattejakt på Den midtatlantiske ryggen

Vi skal bruke ubemannede undervannsfartøy, både en AUV og en ROV, for å kartlegge havbunnen i detalj i dette området. Vi skal ta opp prøver for å undersøke hva slags forekomster som finnes, i tillegg til hvilken miljøpåvirkning en eventuell gruvedrift kan ha, sier prosjektleder Kurt Aasly som til daglig er førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU (Teknisk Ukeblad 18.03.2016).

Sentersamarbeid om mineralressurser

Et nytt forskingssenter etablert av NGU og NTNU skal samordne forsking og utvikling som er knyttet til mineraler og bergarter.
Senteret ble nylig åpnet av administrerende direktør Morten Smelror ved NGU og instituttleder Mai Britt Mørk ved Institutt for geologi og bergteknikk.

Har tro på gruvedrift

Det glimrer i fjellene over Reinfjord. Hvis alt går etter planen, så kan man kanskje være i gang med gruvedrift om en ti års tid, sier professor Rune Larsen ved Institutt for geologi og bergteknikk (Framtid i nord 03.09.2015). pdf

NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler

Det er veldig spennende at vi nå får finansiering til å forske videre på denne typen forekomster. Potensialet for norsk industri er enormt. Spesielt er det viktig at vi har klart å få med representanter fra norsk industri som gjennom deltagelse i «MarMine», viser at også de ser muligheten som ligger i marine mineraler i framtiden, sier Kurt Aasly, førsteamanuensis ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU. Les hele pressemeldingen her.

Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

Mineralindustri i Norge er god miljøpolitikk. Bruk av sjødeponi kan gjøre den enda bedre. Norge har store uutnyttede mineralressurser. Likevel importerer vi det aller meste vi bruker av metaller og industrimineraler.
Skriver Rolf Arne Kleiv, professor i mineralteknikk, og Sunniva Haugen, professor i gruvedrift, begge ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU (Dagens Næringsliv 18.05.2015).

Ukjent forekomst under lupen

Et par geologiske anomalier på Øksfjordhalvøya har interessante mengder med flere verdifulle
metaller. Nå drives prosjektet frem med forskning og offentlige midler.
På NTNU i Trondheim og Universitetet i Aarhus venter flere master- og doktorgradsstudenter
på å slippe til (GEO nr. 2, 2015).