Fagområde underlagt studieretning for bioteknologi

Marin biokjemi

Norge har en lang tradisjon innenfor høsting av ressurser fra havet, hvilket ikke er overraskende når vi vet at Norges kystlinje er lengre enn ekvator.

Marin og maritim forskning er et av NTNUs fem satsingsområder, og marin biokjemi er svært viktig innenfor en satsing på oppdrett av marine organismer og høsting av andre naturlige biologiske ressurser fra havet. Dette er områder hvor norske myndigheter satser på å utvikle kunnskapsbasert kompetanse og teknologi for å sikre vekst og velstand i Norge også etter at Nordsjøen er tom for olje og gass.

Ved institutt for bioteknologi arbeides det innen flere områder av fagfeltet marin biokjemi, for eksempel råstoff-kvalitet for bruk av de marine polysakkaridene alginater (fra tang og tare) og kitin/kitosaner (fra reke- og krabbe-skall) samt utnyttelse av zooplankton som fôr-råstoff til marine oppdrettsfisk.

Det er også stor forskningsaktivitet innen utnyttelse av biprodukter fra fiskeindustrien til fôr og som råstoff for framstilling av fiskegelatin. Instituttet har tradisjonelt hatt stor aktivitet innen dyrking og kjemiske studier av marint plankton. Denne aktiviteten er nå aktualisert ved at slike organismer er nødvendige som startfôr til marin fiskeyngel. Instituttet samarbeider med flere miljøer innen NTNU og SINTEF for å knytte sin kompetanse innen biopolymer-teknologi til å løse problemer forbundet med oppdrett av nye marine fiskearter i Norge.

Prosjekt- og diplom-oppgaver kan gies innenfor eksperimentelle arbeider rettet mot forskning og utnyttelse av marine biopolymerer og råstoffer for framstilling av disse. Utdanning gir kompetanse for arbeid innen industri, forvaltning eller forskning og utdanning innen områder rettet mot foredling av marine biologiske ressurser.

 

 

Thu, 06 Dec 2012 13:06:55 +0100

 

Reker og krabbe