Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

HUNT: En av verdens største helseundersøkelser

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, omfatter alle innbyggere i fylket som er 13 år og eldre. Dette gjør HUNT til den mest omfattende helseundersøkelsen som er gjennomført i Norge. Internasjonalt er den også en av de største. HUNT har ført til betydelig forskningsaktivitet på de store folkesykdommene. Per august 2014 er det nesten 300 løpende avtaler om analyserettigheter til HUNT-data.

Både ved HUNT 1, HUNT 2 og HUNT 3 er helseopplysninger samlet inn på prinsipielt samme måte.

Innsamlingsmetoder og type data

Dataene er samlet inn ved hjelp av spørreskjema, intervjustudier, kliniske undersøkelser og analyser av blod- og urinprøver. I tillegg finnes lagrede blod- og urinprøver som kan hentes fram, tines opp og analyseres både på genetiske og andre biologiske markører.

Innsamlingsmetoder og type data

Dataene er samlet inn ved hjelp av spørreskjema, intervjustudier, kliniske undersøkelser og analyser av blod- og urinprøver. I tillegg finnes lagrede blod- og urinprøver som kan hentes fram, tines opp og analyseres både på genetiske og andre biologiske markører.

Egenrapportering ved hjelp av spørreskjema
Ved alle undersøkelsene er det brukt flere sett med spørreskjemaer, dels om nåværende helsetilstand, tidligere sykdommer, helsevaner, medisinbruk, sosiale forhold osv.

Kliniske undersøkelser

Høyde, vekt, blodtrykk og puls er tatt på alle. Andre undersøkelser er tatt på større eller mindre utvalg, f.eks. lungefunksjon, beintetthet, syn, hørsel, prostataundersøkelse, nevrologiske undersøkelser mht migrene/hodepine, ultralyd hjerte og maksimalt O2-opptak.

Intervju
Intervju av større eller mindre utvalg, f.eks. for yrkesopplysninger, kvinnehelsespørsmål og validering av enkelte spørsmål.

Analyser
Analyser av blod- og urinprøver, f.eks. glukose, lipider, stoffskifteprøver, kreatinin og mikroalbuminuri.

Blod- og urinprøver
Nedfrossede blod- og urinprøver lagret i biobanken. Ved HUNT 1 ble det bare lagret serum fra personer med nyoppdaget diabetes og noen kontroller. Men ved både HUNT 2 og HUNT 3 ble det tatt mer omfattende prøver, slik at det er lagret både serum, isolert DNA og noe EDTA-fullblod fra HUNT 2. Fra HUNT 3 er det lagret serum, plasma, konsentrat av hvite blodlegemer (buffy coat), celler for etablering av cellelinjer, spesialrør for spormetaller, spesialrør for RNA-analyser og ferskfrossede urinprøver. Fra HUNT 3 er det dessuten lagret DNA-materiale fra munnslimhinne (Ung-HUNT).

HUNT 1 (1984-1986)

Den første av de store helseundersøkelsene ble gjennomført fra 1984 til 1986. Alle fylkets innbyggere som var over 20 år den 31. desember 1983 ble invitert. De som deltok fylte ut to spørreskjemaer. Hovedmålet var å kartlegge forekomsten av høyt blodtrykk og diabetes, og å evaluere behandlingskvaliteten av blodtrykkspasienter, personer med diabetes og personer med tuberkulose. Blodtrykk, høyde, vekt og røngten av brystkassa ble målt.

HUNT 1 (1984-1986)

Den første av de store helseundersøkelsene ble gjennomført fra 1984 til 1986. Alle fylkets innbyggere som var over 20 år den 31. desember 1983 ble invitert. De som deltok fylte ut to spørreskjemaer. Hovedmålet var å kartlegge forekomsten av høyt blodtrykk og diabetes, og å evaluere behandlingskvaliteten av blodtrykkspasienter, personer med diabetes og personer med tuberkulose. Blodtrykk, høyde, vekt og røngten av brystkassa ble målt.

HUNT 1 var den første helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT 1 besto i hovedsak av fire delstudier hvor temaene var blodtrykk, diabetes, lungesykdommer og livskvalitet. Formålet med undersøkelsen var å finne prevalenser av høyt blodtrykk og diabetes, samt å evaluere livskvalitet hos personer med høyt blodtrykk, personer med diabetes og personer med tuberkulose.

I denne undersøkelsen ble deltakernes blodtrykk målt, høyde og vekt ble registrert og det ble også foretatt en skjermbildeundersøkelse. Hver deltaker fylte ut to spørreskjema. I tillegg ble ikke-fastende blodsukker målt hos alle deltakere over 40 år. Om resultatet av denne undersøkelsen indikerte diabetes, fikk deltakeren tilbud om en klinisk undersøkelse i tillegg. Det ble ikke tatt blodprøver i denne undersøkelsen.

74,599 personer som var 20 år og eldre deltok (88,1%). En omfattende frafallsstudie ble også gjennomført. I dag er databasen en verdifull kilde til epidemiologisk forskning, både innenfor hjerte-kar sykdommer, diabetes og livskvalitet. Studier av kreft og sosialmedisin har også blitt gjennomført på dette materialet, og det pågår fortsatt forskning på data fra HUNT 1.

En oversikt over spørsmålene som ble brukt i HUNT 1 finner du i spørreskjemaoversikten. Her kan du lese informasjonsbrosjyren til deltakerne.

HUNT 2 (1995-1997)

HUNT 2 var mere omfattende enn HUNT 1 da alle innbyggere over 13 år ble invitert. HUNT 2 var oppdelt i Voksen-HUNT og UNG-HUNT. UNG-HUNT omhandlet aldersgruppa 13-19 år og Voksen-HUNT 20 år og eldre. Det ble tatt blodprøver av de over 20 år. Samlet deltakelse i HUNT 2 var omtrent 75000 personer (70%). Det var flere tilleggsundersøkelser i Voksen-HUNT, bl.a. spirometri og benmassemålinger.

HUNT 2 (1995-1997)

HUNT 2 var mere omfattende enn HUNT 1 da alle innbyggere over 13 år ble invitert. HUNT 2 var oppdelt i Voksen-HUNT og UNG-HUNT. UNG-HUNT omhandlet aldersgruppa 13-19 år og Voksen-HUNT 20 år og eldre. Det ble tatt blodprøver av de over 20 år. Samlet deltakelse i HUNT 2 var omtrent 75000 personer (70%). Det var flere tilleggsundersøkelser i Voksen-HUNT, bl.a. spirometri og benmassemålinger.

HUNT 2 var en oppfølging av HUNT 1, ved at spørsmål og vurderinger av høyt blodtrykk, diabetes og livskvalitet var identiske eller like spørsmålene i HUNT 1. HUNT 2 var imidlertid en langt større undersøkelse, med et større aldersspenn (fra 13 år og oppover), et bredere spekter av emner, samt at mer data ble samlet inn for hver deltaker.

Omkring 70 000 personer deltok i HUNT 2 (ca 70%), hvorav 45 000 også hadde deltatt i HUNT 1. Klinisk oppfølging, databehandling og kvalitetskontroller ble utført etter at datainnsamlingen var avsluttet, og fra og med høsten 1998 har datafilene vært tilgjengelig for forskersamfunnet.

I tillegg til spørreskjemadata og kliniske målinger ble det i HUNT 2 tatt en venøs blodprøve fra alle deltakere over som var 20 år eller eldre (totalt ca 65 000 personer), og etter foreløpige analyser ble både serumprøver og fullblodprøver frosset ned. Disse oppbevares i dag på minus 70°C. Også koagler er oppbevart i nedfrosset tilstand. Blodprøvene er en kilde til genetisk informasjon, og har dermed et stort potensiale for forskning innen genetisk epidemiologi; eller den relative betydningen av genetiske og miljømessige årsaker til sykdom, f.eks. innen hjerte-kar sykdommer, lungesykdommer, osteoporose, kreftsykdommer, hodepine, stoffskiftesykdommer, m.fl.

En oversikt over spørsmålene som ble brukt i HUNT 2 finner i spørreskjemaoversikten. Her kan du lese informasjonsbrosjyren til deltakerne.

Det var et nært samarbeid mellom ulike institusjoner som gjorde en så omfattende undersøkelse mulig; først og fremst Folkehelseinstituttet (tidligere Folkehelsa og SHUS), HUNT forskningssenter og Det medisinske fakultet, NTNU.

HUNT 3 (2006-2008)

Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3, ble gjennomført fra oktober 2006 til juni 2008. Undersøkelsen ble bygget opp på samme måte som HUNT 2, men omfatter flere temaer. Det ble samlet inn data gjennom spørreskjema og kliniske undersøkelser. I tillegg ble det samlet det inn genetisk materiale, blod, urin (voksne) og celleprøver fra munnhulen (ungdom) som oppbevares i HUNT biobank.

HUNT 3 (2006-2008)

Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3, ble gjennomført fra oktober 2006 til juni 2008. Undersøkelsen ble bygget opp på samme måte som HUNT 2, men omfatter flere temaer. Det ble samlet inn data gjennom spørreskjema og kliniske undersøkelser. I tillegg ble det samlet det inn genetisk materiale, blod, urin (voksne) og celleprøver fra munnhulen (ungdom) som oppbevares i HUNT biobank.

HUNT 3 brukte slagordet "En time for bedre folkehelse". Alle innbyggere i Nord-Trøndelag 13 år og eldre ble invitert til å delta. Omtrent 105.000 personer ble invitert, og data ble samlet inn på omtrent 60.000. Den totale frammøteprosenten ble omtrent på 56, med store variasjoner avhengig av alder.

Totalt ble det benyttet 18 forskjellige spørreskjema i basisundersøkelsen i HUNT 3. I Ung-HUNT 3 ble det benyttet ett omfattende skjema på samme måte som i Ung-HUNT 1 i 1995-97. Voksne deltakere har fylt ut ett felles skjema kalt spørreskjema 1 (Q1) og de fikk utdelt ett spørreskjema 2 (Q2) avhengig av alder og kjønn. I tillegg kunne voksne få utdelt ett eller flere Q3. I tillegg til dette har alle voksne som ikke møtte i januar 2009 blitt tilsendt et lite spørreskjema med noen sentrale helse- og livsstilsvariabler, og spørsmål om hvorfor de ikke møtte.

Det er foretatt kliniske målinger og intervju av deltakere i HUNT 3. For voksne er det foretatt måling av høyde, vekt, livvidde, hoftevidde, blodtrykk og puls av alle. I tillegg er det foretatt måling av beinmasse og spirometri av utvalg. Voksne er intervjuet om yrke (yrkesklassifisering) og helserelatert yrkeseksponering, og kvinner er intervjuet om forhold knyttet til svangerskap, fødsel og amming. Ungdom har også blitt målt, med høyde, vekt, blodtrykk, puls og spirometri.

Biologisk materiale innsamlet i HUNT 3 omfatter blodprøve av alle voksne (5 glass av forskjellig kvalitet), urinprøve av utvalg (ferskfrosset), og munnslimhinneavskrap av ungdom (DNA kilde). Innsamling av biologisk materiale har vært den største nysatsningen i HUNT 3. Resultatet er en biobank av høy internasjonal standard.

Det har i tillegg blitt gjennomført en rekke tilleggsundersøkelser i HUNT 3. Dette har skjedd i samarbeid med flere forskningsmiljø ved NTNU. Noen foretok datainnsamling da HUNT 3 deltakerne møtte fram til basisundersøkelsen. Disse har blitt benevnt fase 1 undersøkelser. Andre har invitert HUNT 3 deltakere til nye undersøkelser, kalt fase 2 undersøkelser. Noen av disse undersøkelsene pågår fortsatt.

En oversikt over spørsmålene som ble brukt i HUNT 3 finner du i spørreskjemaoversikten. Her kan du lese informasjonsbrosjyren til deltakerne.
 

UngHUNT (1995-1997, 1999-2000 og 2006-2008)

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført første gang samtidig som HUNT 2, dvs. i 1995-1997. Det ble senere foretatt en oppfølgingsundersøkelse i år 1999-2000 som kalles UngHUNT 2. Ung HUNT 3 var en integrert del av HUNT 3-innsamlingen i 2006-2008. Spørreskjemaet ble fylt ut i skoletiden.

UngHUNT (1995-1997, 1999-2000 og 2006-2008)

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført første gang samtidig som HUNT 2, dvs. i 1995-1997. Det ble senere foretatt en oppfølgingsundersøkelse i år 1999-2000 som kalles UngHUNT 2. Ung HUNT 3 var en integrert del av HUNT 3-innsamlingen i 2006-2008. Spørreskjemaet ble fylt ut i skoletiden.

UNG-HUNT 1
Undersøkelsen av ungdom (fylkets innbyggere mellom 13 og 19 år, 10 000 personer) ble utført på skolene. Denne delen av HUNT har sin egen administrasjon, og bestod av spørreskjema, et intervju og en undersøkelse som målte blodtrykk, lunge funksjon, høyde, sittehøyde, vekt og hoftestørrelse, men uten blodprøver. Denne delen av HUNT består også av forskjellige prosjekt i samarbeid med flere forskningssenter i landet.

Hovedtemaene i UNG-HUNT er astma og allergi, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser med spesiell vekt på hodepine. Det ble også samlet informasjon om inneklima, tobakk, alkoholvaner, fysisk aktivitet, helsetjenesten, stadier av puberteten og lese- og skrivevansker. En oversikt over alle deltemaene finner du her

Spørreskjemaet ble fylt ut i skoletiden. 8984 elever (90%) deltok. Spørreskjemaet som ble gitt til elever i ungdomsskolen (13-15 år) og videregående (16-19 år) var like bortsett fra spørsmål om klassetrinn på første siden, og en ekstra side for elever i videregående.
 

UNG-HUNT 2
UNG-HUNT 2, også kalt UNG-HUNT 2000 ble gjennomført i 1999-2000. Dette var en oppfølging av UNG-HUNT 1. Også UNG-HUNT 2 ble gjennomført i nært samarbeid med skolene i Nord-Trøndelag.

Hvorfor en oppfølgingsundersøkelse av ungdommene?
Ungdom har sin egen livsstil og er i en hurtig vekst og utviklingsfase. Både helsetilstand, helseatferd og funksjoner kan endre seg på måter som er forskjellig fra voksne. Til tross for dette er det gjort få gjentatte helseundersøkelser på ungdom som gruppe. Gjennom UNG-HUNT 95-97 ble en rekke helsefaktorer kartlagt og det forskes nå på flere viktige problemstillinger. Oppfølgingsundersøkelsen gir imidlertid spesielt muligheter til å studere hvordan bl.a. livstilsfaktorer og atferd påvirker helse og sykdom over tid, og gjør det også mulig å finne årsakssammenhenger mellom risikofaktorer (livsstil eller miljø) og utvikling av god eller dårlig helse (sykdom). Dette håper vi vil gi viktig kunnskap i det forebyggende arbeidet.

Personvern
Undersøkelsen ble gjennomført på samme måte som UNG-HUNT 1. Den ble godkjent av Datatilsynet og tilrådd av den Regionale medisinske forskningsetiske komite (REK IV). Også fylkesutdanningssjefen anbefalte deltakelse i undersøkelsen.

Hvem ble invitert?
Alle elever i 2. og 3. klasse ved videregående skole i skoleåret 1999/2000 eller skoleåret 2000/2001, samt lærlinger i aktuell aldersgruppe ble invitert til undersøkelsen. Dette omfatter alle som gikk i 7. og 8. klasse i ungdomsskolen i skoleårene 1995/1996 og 1996/1997, til sammen ca 4000 ungdommer.

Hvordan ble undersøkelsen gjennomført?
På samme måte som i UNG-HUNT1 var undersøkelsen todelt, med en spørreskjemadel og en klinisk undersøkelse. Samme spørreskjema som i UNG-HUNT 1 ble brukt. De kliniske undersøkelsene med intervju ble også gjennomført på samme måte, bortsett fra at blodtrykk ikke ble målt.

Først fylte ungdommene ut spørreskjemaet i løpet av en skoletime, mens den kliniske undersøkelsen ble utført senere av sykepleier/legesekretær, etter avtale med skolen og den enkelte lærer. Det ble målt høyde, vekt og lungefunksjon (spirometri), og undersøkelsestiden per elev var ca 10 minutter.

Ung-HUNT3
Ung-HUNT3 (2006-2008) var en ny tversnittstudie blant ungdommen.Studien ble gjennomført som en del av HUNT3 studien.

Invitasjon ble sendt til alle i Nord-Trøndelag fylke som hadde fylt 13 år men ikke hadde fylt 20 år ved utsendelse av invitasjon. Om de fylte 20 år innen undersøkelse fant sted ble de inkludert i UngHUNT3. Disse kunne da også være med i (voksen) HUNT3, der invitasjon ble sendt ut til de som ville være 20 år og oppover i løpet av kalenderåret. 

Datainnsamlingen bestod av selvrapporterte spørreskjema, strukturelle intervju, kliniske målinger og spyttprøver. For opplysninger om oppmøte i UngHUNT se http://www.ntnu.no/hunt/oppmote

Illustrasjonsbilde/FOTO

Årlig nyhetsskriv 2014

klikkbar bilde av forsideBrevet informerer om forsknings-resultater fra 2014, blant annet om 30 år med HUNT, og hvordan HUNT kan bidra til utvikling av kreftmedisin.

Årlig nyhetsskriv 2013

Brevet informerer om forsknings-resultater fra 2013, genetisk forskning og kontakt-detaltjer.

Informasjonsskriv 2012

infobrev 2012Brevet informerer om pågående prosjekt, og genetiske forsknings- muligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø.
Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Årlig informasjonsbrev 2010

illustrasjonsbildeLast ned informa-sjonsbrevet her.

 

 

 

 

HUNT Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Last ned rapporten i pdf-format her