Tilgang til HUNT-materialet

Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler.

Hvordan søke?
Alle institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere HUNT-data. Hvert prosjekt må være anbefalt av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Hjelp ved utfylling av REK-søknad for prosjekt som bruker HUNT-data finnes på siden om HUNT og REK-søknader.  Om man planlegger å bruke data fra kilder som ikke er regulert i Helseforskningsloven må prosjektet i tillegg meldes til Personvernombudet for forskning (NSD). For organisasjoner med næringsformål gjelder de samme reglene, men avtaler om å analysere HUNT-data inngås med Lifandis .

Slik søker du:

  • Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til HUNT forskningssenter, hunt@medisin.ntnu.no med følgende vedlegg; Prosjektbeskrivelse (forskningsprotokoll), publikasjonsplan, variabelbestilling i excelfil og biobankbestilling, samt kopi av søknad til og uttalelser fra nødvendige godkjenningsinstanser (REK og evt andre). Merk at data ikke kan bli utlevert før søknaden er komplett.
     
  • Variabelbestilling: last ned den nyeste versjonen av variabellisten(e) du ønsker. Når du sender inn variabelbestilling må ingenting endres på filene - bare krysse av for ønskede variabler. Det kan sendes inn mange variabellister, men ikke slå dem sammen til 1 fil.
  • Søknader behandles normalt innen en tidsfrist på tre uker. Søknader som omfatter bruk av biologisk materiale kan kreve noe lengre tid. Data Access Commitee møter hver tirsdag i partallsuker. Søknader kan sendes til enhver tid - søknader sendt innen torsdag i oddetallsuker blir prioritert.
     
  • Data blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt HUNT forskningssenter og signert avtale foreligger.

Se Retningslinjer for forvaltning og bruk av data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag for detaljert informasjon.