Satsningsfelt

Geografi er et fag med bred kontaktflate mot andre disipliner. Faget kompletterer NTNUs hovedprofil og understøtter universitetets tverrfaglige profil. Med en vitenskapelig stab som dekker de mest sentrale feltene i faget har Geografisk institutt en bred profil som favner både samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Tverrfagligheten både i faget og ved instituttet er et aktivum som gir oss evne til å svare på samfunnets utfordringer med ny og relevant kunnskap. Staben har en tradisjon for å samarbeide om å utnytte disse faglige ressursene.

Geografisk institutt har utmeislet fire strategiske satsninger i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten.

De strategiske satsningene er:

  • Klima, sårbarhet og tilpasning
  • Miljø, ressurser, forvaltning
  • Mobilitet, transnasjonalisme, ulikhet
  • Nyskaping i næring og samfunn

Instituttet vil utnytte det faglige potensialet som ligger i de mange koblingene mellom temaene. Det utfordrer oss til å samarbeide ytterligere både eksternt og internt for å skape aktive forskningsmiljøer som hevder seg i det internasjonale forskningsfellesskapet.

I tillegg til å legge føringer for vår forskning, vil vår strategi også ha betydning for undervisningen fordi den skal være forskningsbasert. Mål og tiltak for forskning, undervisning, ressurser og organisasjon og utvikling av instituttkultur, fagidentitet og formidling skal støtte opp om dette og bidra til å realisere våre visjoner for et vitalt institutt som gjør en forskjell.


Foto:NTNU SVT/Lena Knutli