Landskap og samfunn

Visste du at det finnes en europeisk landskapskonvensjon som Norge er forpliktet til å følge opp?  

Dette satsingsfeltet har et landskapsperspektiv på samfunn og kultur, både i fortid og nåtid. Feltet omfatter historisk-geografiske landskapsstudier og perspektiver på landskapsplanlegging og forvaltning. Vi studerer også landskap som ideologi, som sosial og kulturell konstruksjon, og som uttrykk for kulturell praksis i ulike kontekster. Landskap forstås både som kulturlandskap, og det som til vanlig oppfattes som mer naturprega landskap. Landskap er dessuten et uttrykk for ulike former for moral, urettferdighet og rettferdighet, noe vi retter fokus mot ved å studere både formelt lovverk og uformell praksis knyttet til bruk av forskjellige landskap.