By, bygd og region

Illustrasjonsbilde/FOTO

By-, bygd- og regionforskningsfeltet omfatter både økonomisk-, kultur- og velferdsgeografiske perspektiver. Det tas utgangspunkt i overordnete globaliserings- og moderniseringsprosesser, og samspillet mellom det globale og regionale/lokale nivå står sentralt. Søkelyset rettes mot regional utvikling og regional ulikhet i arbeidsmarked/ næringsliv, bosetting, flyttestrømmer og velferd.

Også forskning med fokus på forholdet menneske-sted og bedrift-region i spesifikke områdetyper faller innenfor feltet. En er blant annet opptatt av sosiale konstruksjoner av by og bygd, av hvordan ny teknologi skaper nye forutsetninger for lokalisering og samarbeidsrelasjoner og av hvordan helse og risikoadferd varierer mellom steder og befolkningsgrupper. Empirisk har orienteringen i hovedsak vært rettet mot norske forhold, men særlig de helse- og velferdsgeografiske perspektivene blir også knyttet til forskning og undervisning om utviklingsland. Ett av undervisningsemnene (Geografi, helse og utvikling) tilbys også til helsefagsstudenter.