2. Ytringsfrihet og lojalitet

Case: Brudd på kjøreregler for god debatt
Høsten 2008 har det vært mange leserinnlegg om ledelse, demokrati og medvirkning i Universitetsavisa ved NTNU. Ved et par tilfeller har debattanter gjort eksplisitte koplinger mellom navngitte personer i NTNUs ledelse og diktaturstyring i andre land. Tidligere rektor Eivind Hiis Hauge kritiserer slike koplinger i et av innleggene, se Universitetsavisa.

Spørsmål: Bør det være grenser for ytringsfriheten i åpen debatt i Universitetsavisa, og er det ønskelig at NTNU innfører kjøreregler for god debatt?

Generell kommentar: Denne saken er interessant fordi den reiser prinsipielle spørsmål om hvorvidt det bør være grenser for ytringsfriheten. I den grad den brukes til å åpne for konstruktiv debatt er den sunn. Når ytringsfriheten derimot dreier fokus over på person I stedet for sak kan den lett perverteres og bli sin egen verste fiende ved å bidra til at debatten lukkes.

Kommentarer fra pilotutprøverne:
Kommentar 1: Det er viktig at Universitetsavisa er arena for åpen og fordomsfri debatt. Samtidig er det også viktig at innleggene ikke inneholder usaklige personangrep.

Kommentar 2: Universitetsavisa er en avis/nyhetsmedium, og dermed ikke bare knyttet til akademisk ytringsfrihet. Det har endret seg en del hva man tillater seg både i trykte medier og i nettaviser i forhold til hva som var gjengs tidligere. Når det gjelder nettaviser/ online publikasjoner spesielt er det jo også en debatt angående leserinnlegg, blogginnlegg m.m. – skal disse modereres, sensureres eller lignende, eller skal hvem som helst kunne skrive hva som helst? Hvis det siste er tilfelle, kan man diskutere hvorvidt redaktøransvaret pulveriseres.

Lenke angående Akademisk ytringsfrihet:
Kunnskapsdepartementets NOU 2006: 19, om akademisk frihet.

Pressens ”Vær varsom”-plakat kan også være en grei referanse.