Institutt for elkraftteknikk

Om instituttet

IllustrasjonsfortoInstitutt for elkraftteknikk er et ledende undervisnings- og forskningsmiljø innen elektrisk energiteknikk, energibruk og energiplanlegging.

Instituttet deltar aktivt i utviklingen av sivilingeniørstudiet Energi og miljø. Sammen med våre samarbeidspartnere sørger vi for at studiet har høy faglig kvalitet og er tilpasset behovene i norsk næringsliv. Instituttet tilbyr også etter- og videreutdanningskurs innen utvalgte temaer blant våre fagområder som er etterspurt i energiforsyning og industri.

Instituttets forskning har som mål å videreutvikle miljøvennlig elektrisk energiteknikk.

Institutt for elkraftteknikk er organisert i to faggrupper. Faggruppenes faglige ansvarsområder kan kort beskrives på følgende måte:

Kraftsystemer:
Drifts- og utbyggingsplanlegging, driftssikkerhet og leveringskvalitet, overvåking og vern i kraftnett, ny alternativ energiproduksjon, kraftmarkedet.


Elkraftteknologi: 

Kraftelektronikk, elektriske maskiner, elektriske motordrifter, isolasjonsteknikk, kabelteknologi, kraftforsyning til offshore- og undervannsinstallasjoner, beregning av strøm- og spenningspåkjenninger, vedlikehold og tilstandskontroll av komponenter, elektriske bygningsinstallasjoner, maritime og industrielle elektriske anlegg, EMC, lysteknikk.

I tillegg har instituttet en stab av teknisk og administrativt personale. Disse omfatter elektroservice, mekanisk verksted, datadrift og en instituttadministrasjon.